Кредит за купување на опрема за земјоделие

Кредит за купување на опрема за земјоделие

наменски, за купување на опрема за земјоделие - трактори, комбајни, приклучна механизација и други земјоделски машини


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

- до 30.000,00 ЕУР / 1.800.000,00 МКД

50% сопствено учество

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 60 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • 1% за приматели на плата преку СТББТ;
  • 1,5% за неприматели на плата преку СТББТ

услови

     
  • ДТИ показател не поголем од 50% за сите, освен 33% за вработени во приватни фирми

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

административна забрана на плата, меница и менична изјава, залог на предметот на купопродажба, полиса за осигурување винкулирана во корист на Банката. Не се исклучува можноста како обезбедување да се понуди недвижен имот во сооднос 2/1 со кредитот.

каматни стапки

променлива, составена од 1М Еурибор + 8 п.п - денарски кредит со девизна клаузула

Валутна клаузула Каматна стапка 
Денарски кредит со девизна клаузула 1М Еурибор + 5,616 п.п.
Денарски кредит референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,50 п.п.

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

  • можност за вклучување најмногу еден кокредитобарател (член на потесно семејство)
  • за овој производ, покрај редовно вработени може да аплицираат и регистрирани земјоделци