Кредит за вработени во прифатливи фирми

Карактеристики

Намена:

ненаменски – средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот (не е потребно да се бара доказ за намената на кредитот).

Максимален износ: до 1.000.000 МКД / 16.000 ЕУР


РОК НА ВРАЌАЊЕ - до 95 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит :

  • провизија од 2,5% за ненаменски кредити
  • провизија од 1,5% за рефинанисрање во СТББТ
  • провизија од 0% за рефинансирање  во друга банка
Услови

  • ДТИ показател не поголем од 55% рата/плата

Каматни стапки

КАМАТНИ СТАПКИ

Каматна стапка

Во првата година - фиксна

Во останатиот период - променлива

МКД

без ризко полиса

7.90%

референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 6 п.п.

со ризико полиса

6.90%

референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,5 п.п.

ЕУР

без ризко полиса

6.50%

1М Еурибор + 7,00 п.п.

со ризико полиса

6.50%

1М Еурибор + 6,50 п.п.

*9,86% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п.), рок на отплата 95 месеци, провизија за одобрен кредит 2.5%   

* Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

Останато

Инструменти за обезбедување:

до 600.000,00 ден./10.000,00 еур - Меница и менична изјава и административна забрана на плата од кредитобарателот. (Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули. За износи над 300.000,00 мкд / 5.000,00 еур, ако барателот нема имот на свое име задолжително е вклучување на гарант-платец кој поседува недвижен имот.)

над 600.001,00 ден./10.001,00 еур - солемнизација на Договор за кредит со вклучени извршни клаузули. Ако барателот нема имот на свое име задолжително е вклучување на гарант-платец кој поседува недвижен имот. 
Опционално: Ризико полиса 

* Доколку политиката на работодавачот е да не заверува Административна забрана, тогаш потребно е  задолжително солемнизација на Договорот за кредит со вклучени извршни клаузули. Во тој случај се укинува меницата како инструмент за обезбедување

Приходот по основ на плата, не е задолжително да се прима преку ТРС во СТББТ