Предности на платениот промет на Стопанска Банка А.Д. Битола

 • Брзо и едноставно отворање на една или повеќе сметки за платен промет во земјата во Банката без надомест;
 • Ефикасно и квалитетно извршување на налозите за плаќање;
 • Поволни тарифи;
 • Сигурност и тајност на податоците на Вашата сметка;
 • Уплата на основачки влог;
 • Доставување изводи за промените на сметките во фахови или електронски (по факс, по е-пошта, по СМС);
 • Можност за работење со е-банкинг, 24 часа, седум дена во неделата и по пониски тарифи;
 • Изработка на сите видови потврди за сметка;
 • Извршување на налози во интерниот платен промет во ист момент на доставување;
 • Можност за одредување на приоритети на налозите;
 • Можност за добивање на статус на ВИП клиент.