Термини за реализација на налозите

ТЕРМИНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАЛОЗИТЕ

ТЕРМИНСКИ ПЛАН

  I. 1.Стопанска банка а.д. Битола за прием на платни инструменти во хартиена форма  за извршување на платниот промет во земјата, го има следниот термински план: 

Плаќање во тековниот ден

Прием на платни инструменти

Клириншки интербанкарски системи-КИБС

Секој работен ден од 08.00 до 14.20 ч.

Македонски интербанкарски платни системи –МИПС

Секој работен ден од 08.00 до 16.15 ч.

Интерен систем на СБ

Секој работен ден од 08.00 до 19.00 ч.

Уплата на готовина

Секој работен ден од 08.00 до 19.00 ч.

Исплата на готовина

Секој работен ден од 08.00 до 19.00 ч.

Напомена* Секој обработен налог после времето дефинирано за КИБС, МИПС или за интерно плаќање ќе биде реализиран со Ва: за наредениот работен ден.

II.1.Стопанска банка а.д. Битола за прием на платни инструменти за електронско банкарство за извршување на платниот промет во земјата го има следниот термински план:

Плаќање во тековниот ден

Прием на платни инструменти

Клириншки интербанкарски системи-КИБС

Секој работен ден од 08.00 до 14.20 ч.

Македонски интербанкарски платни системи –МИПС

Секој работен ден од 08.00 до 16.15 ч.

Интерен систем на СБ

Секој работен ден од 08.00 до 19.00 ч.

Напомена* Секој обработен налог по времето дефинирано за КИБС, МИПС или за интерно плаќање, ќе биде реализиран со Ва: за наредениот работен ден.

2.Терминскиот план наведен во точка 1. важи за секој работен ден освен сабота и недела.Обработените налози во платниот промет во земјата, во сабота ќе се евидентираат во изводот наредниот прв работен ден.

Контакт-телефони: 047 207-536; 207-537   Факс: 047 228-909