Термински план за платен промет со странство*

  Дознаки во странство

1 Прием на налози и придружна документација од понеделник до петок од 08.30 - 16.30
2 Налози со комплетна документација и обезбедени средства примени од Службата за тргување документарно работење и платен промет со странство до 11.00 часот со дата на валута тековен ден Т+0
3 Налози со комплетна документација и обезбедени средства примени од Службата за тргување документарно работење и платен промет со странство после 11.00 часот со дата на валута следен работен ден Т+1

  

* терминскиот план претрпува измени за датуми кои се неработни денови во земјите на кореспондентските банки. Датата на реализација е прв работен ден во земјата на кореспондентската банка.

Служба за тргување, документарно работење и платен промет со странство

Контакт: 047-207-670, 047-207-541, 047-207-633, 047-207-645, 047-207-542