Управен одбор

Александра Радевска

Претседател и член на Управниот одбор

Александра Радевска е родена на 25.11.1979 година во Скопје. По професија е дипломиран економист од областа сметководство и ревизија. Вo 2002 година се здобива со високо образование на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. По завршување на додипломските студии, во септември 2010 година на Институтот за овластени ревизори на Република Северна Македонија стекнува уверение за овластен ревизор. Во јуни 2011 година ги завршува  постдипломските студии, исто така на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во  Скопје и ја стекнува титулата магистeр по економски науки од областа на сметководството и ревизијата.

Од 2013 година, од страна на Советот за унапредување и надзор на ревизијата добива лиценца за вршење на работи на ревизија за овластен ревизор.

По завршувањето на формалниот дел од образованието, во периодот од март 2003 до јуни 2003 година работи на позицијата асистент за ревизија во Друштвото за ревизија „Б и Љ Ревизија“ ДОО Скопје. Од октомври 2003 година до декември 2009 година работи на повеќе работни позиции: од асистент до шеф на ревизија во Друштвото за ревизија „КПМГ Македонија“ ДОО Скопје.

Понатаму своето професионално искуство го гради на позицијата менаџер за ревизија во Друштвото за ревизија „Грант Торнтон“ ДОО Скопје. На оваа позиција работи од декември 2009 година до март 2012 година.

Во периодот од март 2012 година до март 2019 година работи на позиција раководител на Сектор за ревизија во „Орка холдинг“ АД Скопје.

Од март 2019 година ја извршува функцијата директор на Сектор за финансии и сметководствени работи во „Орка холдинг“ АД Скопје.

Александра Радевска, покрај нејзиниот работен ангажман, од април 2013 година ја врши функцијата член на Надзорен одбор на Стопанска банка а.д. Битола, а од септември 2019 година е член и претседател на Одборот за ревизија на Банката.

Александра Радевска ја извршува функцијата член на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола во неколку мандати од април 2013 година до јуни 2023 година.

Од јуни 2023 година, Александра Радевска е член на Управниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола, а под нејзина одговорност се следниве сектори: Сектор за управување со ризик, Сектор за финансии, Сектор за контрола на усогласеност на Банката со прописите и спречување перење пари и финансирање тероризам, Сектор за управување со инвестиции и имот и Сектор за правни работи и решавање проблематични пласмани.

На ден 9.11.2023 година со одлука на Надзорен Одбор бр. 02-15514/1/I-9 г-ѓа Александра Радевска е именувана за претседател и член на Управен одбор.

Информации за контакт: 

тел: (02) 30 87 251

stbbt@stbbt.com.mk

Гордана Балтовска

Член на Управниот одбор

Гордана Балтовска е родена во Битола на 26.7.1972 година. Дипломирала на Економски факултет Прилеп во 1997 година, а во 2015 се стекнува со диплома магистер по стратегиски менаџмент на „Бизнис академија Смилевски“ – Битола. Во 2017 година се стекнува со диплома магистер по менаџмент на човечки ресурси на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси при Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.

Во 2019 година се стекнува со титула доктор по менаџмент во образование при Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола, Педагошки факултет Битола.

Покрај формалното образование, Гордана Балтовска се има стекнато со многу сертификати и уверенија во областа на финансиите и менаџментот.

Во 2016 година се стекна со уверение и лиценца за овластен сметководител издадени од Институтот за сметководители и овластени сметководители на Република Македонија (ИСОС) / Министерство за финансии.

Во 2018 година се стекна со уверение за овластен стечаен управник издадено од Министерство за економија на Република Северна Македонија.

Освен формалното образование, Гордана Балтовска има учествувано на многу обуки и семинари организирани од Македонска берза, Министерство за финансии, Министерство за економија, НБРСМ, УСАИД и други институции, како и на меѓународни конференции и семинари.

Исто така, таа е член на Македонската банкарска асоцијација, дел од Комисијата за управување со ризици, членува во Македонското научно друштво – Битола, отсек општествени науки, член е на Институтот за сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија (ИСОС) / Министерство за финансии – како овластен сметководител.

Својата кариера во Стопанска банка а.д. Битола ја започнува во 2001 година, прво како референт, за подоцна да биде именувана за шеф на Служба за управување со ризици, унапредена на позиција директор на Сектор за деловна политика, а во 2013 година директор на Сектор за управување со ризик.

Почнувајќи од септември 2013 година, Гордана Балтовска е член на Управен одбор на Стопанска банка а.д. Битола и во нејзина одговорност се следните сектори: Сектор за управување со ризик, Сектор за поддршка и финансии, Сектор за усогласеност со прописи, човечки ресурси, АМЛ, ОСИС лице.

тел. бр.: (047) 207 544; 207 566, факс: (047) 207 513

stbbt@stbbt.com.mk