НАМЕНСКИ
ПОТРОШУВАЧКИ
КРЕДИТ

Средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот од каде директно се префрлаат на сметката на фирмата согласно доставената про-фактурa/фактура.


Карактеристики

Намена:

наменски – средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот од каде директно се префрлаат на сметката на фирмата согласно доставената про-фактурa/фактура.

Максимален износ:

согласно кредитната способност на  Барателот за кредит - до 900.000 МКД / 15.000,00 ЕУР

БЕЗ ЖИРАНТИ - до 300.000,00 МКД / 5.000,00 ЕУР за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката

СО 1 ЖИРАНТ - од 301.000,00 МКД / 5.001,00 ЕУР до 600.000,00 МКД / 10.000,00 ЕУР - за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката

СО 1 ЖИРАНТ - до 300.000,00 МКД / 5.000,00 ЕУР за вработени во останати приватни фирми

СО 2 ЖИРАНТИ - од 601.001,00 МКД / 10.001,00 ЕУР  до 900.000,00 МКД / 15.000,00 ЕУР - за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката

СО 2 ЖИРАНТИ - од 300.001,00 / 5.001,00 ЕУР до 450.000,00 МКД / 7.000,00 ЕУР за вработени во останати приватни фирми

РОК НА ВРАЌАЊЕ

 • до 60 месеци за кредити до 300.000,00 МКД / 5.000,00 ЕУР
 • до 84 месеци за кредити над 300.001,00 МКД / 5.001,00 ЕУР

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

 • 1% за приматели на плата преку СТББТ
 • 1,5 за неприматели на плата преку СТББТ

Услови

 • кредитоспособност од ½ (рата/плата) за кредитобаратели вработени во  ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката
 • кредитоспособност од 1/3 (рата/плата) за кредитобаратели вработени во останати приватни фирми
 • кредитоспособност од 1/2 (рата/плата) за жирантите
 • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот

Каматни стапки

Денарски

 • референтна  стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п. за корисници на кредит без дополнителен производ и со еден дополнителен производ од Банката
 • референтна  стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,75 п.п. корисници на кредит + 2 дополнителни производи од Банката
 • референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,50 п.п. за корисници на кредит + 3 дополнителни производи од Банката

*10,73% СВТ за износ на кредит од 900.000 МКД, променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п.), рок на отплата 72 месеци, провизија за одобрен кредит 1.5%   

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

Денарски со девизна клаузула

 • 1М Еурибор + 8,00 п.п. за корисници на кредит без дополнителен производ и со еден дополнителен производ од Банката
 • 1М Еурибор + 7,983 п.п. за корисници на кредит без дополнителен производ и со еден дополнителен производ од Банката за корисници на кредит + 2 дополнителни производи од Банката
 • 1М Еурибор + 7,963 п.п. за корисници на кредит без дополнителен производ и со еден дополнителен производ од Банката за корисници на кредит + 3 дополнителни производи од Банката

*8,30% СВТ за износ на кредит од 15.000 ЕУР, променлива каматна стапка (1М Еурибор + 7,963 п.п.), рок на отплата 72 месеци, провизија за одобрен кредит 1.5%   

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

Останато

*Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

** Еден жирант може да се замени со солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули потпишан од страна на барателот доколку поседува имот на свое име, или со друг гарант платец кој поседува имот на свое име