Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со хипотека со фиксна каматна стапка во првите 3 години

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

според кредитна способност на кредитокорисникот и вредноста на обезбедувањето

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

1/ до 95 месеци доколку не се исполнети критериуми за пондер на ризичност од 35% или 75%

2/ до 240 месеци доколку се исполнети критериуми за пондер на ризичност од 35% или 75%

Трошок за аплицирање за кредит - 1.000,00 МКД

Провизија за одобрен кредит 2,5% од износот на кредитот

Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

услови


  • старосна граница - максимум 80 години на денот на достасување на кредитот.За кокредитобаратели кои воедно се јавуваат како заложни должници нема лимит на старосна граница. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

меница и менична изјава, административна забрана на плата*/траен налог за пензионери, хипотека на недвижен имот (станбен и деловен простор изградени или во градба, приватни куќи изградени или во градба и градежно и земјоделско земјиште во сооднос согласно подолунаведените опции), полиса винкулирана во корист на Банката.


Сооднос на вредност на хипотека / висина на кредит 1,5 / 1 1,8 / 1
Кредитоспособност ДТИ показател не поголем од 50% ДТИ показател не поголем од 60%, за сите клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%   

каматни стапки

ДЕНАРСКИ КРЕДИТ СО ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА

  • 5,50% Фиксна каматна стапка во првата година (годишно) - доколку за обезбедување служи Адекватен колатерал - стан во кој се живее 
  • 6,50% Фиксна каматна стапка во првата година (годишно) - доколку за обезбедување служи друг недвижен имот неспоменат погоре
  • 6,95% Фиксна каматна стапка во втората и третата година (годишно)
  • Променлива каматна стапка по третата година-1М Еурибор + 6,15 п.п.,

*8,05% СВТ за износ на кредит од 3.000.000 МКД,  рок на отплата 240 месеци, провизија за одобрен кредит 2,00%   

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 


ДЕНАРСКИ КРЕДИТ

  • 7,50% фиксна каматна стапка за првите три години од отплатата
  • Променлива каматна стапка по третата година-1М Еурибор + 4,00 п.п.

*7,52% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, рок на отплата 240 месеци, провизија за одобрен кредит 2,00%   

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.