Ненаменски хипотекарен кредит - Со ризико полиса

Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со хипотека со ризико полиса

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

до 170.000,00 еур., според кредитна способност на кредитокорисникот и вредноста на обезбедувањето 

РОК НА ВРАЌАЊЕ

- до 240 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 1.000,00 МКД

Провизија за одобрен кредит:

1,5% на одобрениот износ 

0% за наменски кредити за рефинансирање


Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

услови

1. Доколку вредноста на хипотеката е 1.5 : 1 од износот на кредитот, треба да биде исполнет услов за кредитна способност не поголем од 60% рата /плата

2. Доколку вредноста на хипотеката е 1.8 : 1 од износот на кредитот, треба да биде исполнет услов за кредитна способност не поголем од 60% рата /плата

  • можност за вклучување најмногу еден кокредитобарател (член на потесно семејство)
  • старосна граница - максимум 80 години на денот на достасување на кредитот.За кокредитобаратели кои воедно се јавуваат како заложни должници нема лимит на старосна граница. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

Меница и менична изјава, административна забрана на плата/траен налог за пензионери, хипотека на недвижен имот (станбен простор – станови и приватни куќи) во сооднос од 1,5:1 до 1,8:1, Ризико полиса од Триглав осигурување Живот или Кроација Осигурување Живот, полиса за осигурување на недвижен имот винкулирана во корист на Банката издадена од компанија прифатлива за Банката

каматни стапки

Каматна стапка денарски кредит со
девизна клаузула
Фиксна каматна стапка
за првите три години (годишно)
5.00%
Променлива каматна стапка по третата година,
составена од 1М Еурибор + маргина
1М Еурибор + 5,50 п.п.,
но не помала стапка од 6,50%

останато

**Денарски кредити со девизна клаузула се одобруваат само во случај да се исполнети критериумите за пондер на ризичност од 35% или 75%.

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.