НЕНАМЕНСКИ
ПОТРОШУВАЧКИ
КРЕДИТ - ДЕНАРСКИ СО ПРОМЕНЛИВА КАМАТНА СТАПКА

Средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот (не е потребно да се бара доказ за намената на кредитот)


Карактеристики

Намена:

ненаменски – средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот (не е потребно да се бара доказ за намената на кредитот).

Максимален износ:

согласно кредитната способност на Барателот за кредит - до 900.000 МКД

БЕЗ ЖИРАНТИ - до 300.000,00 МКД за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката


СО 1 ЖИРАНТ - од 300.001,00 до 600.000,00 МКД- за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката

СО 1 ЖИРАНТ - до 300.000,00 МКД за вработени во останати приватни фирми

СО 2 ЖИРАНТИ - од 600.001,00 МКД до 900.000,00 МКД - за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката СО 2 ЖИРАНТИ - од 300.001,00 до 450.000,00 МКД за вработени во останати приватни фирми

РОК НА ВРАЌАЊЕ - до 72 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 500,00 МКД

Провизија за одобрен кредит - 2%

Услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата) за кредитобаратели вработени во  ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката
  • кредитоспособност од 1/3 (рата/плата) за кредитобаратели вработени во останати приватни фирми
  • кредитоспособност од 1/2 (рата/плата) за жирантите
  • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот

Каматни стапки

  • референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п. за корисници на кредит без дополнителен производ и со еден дополнителен производ од Банката
  • референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,85 п.п. за корисници на кредит + 2 дополнителни производи од Банката
  • референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,75 п.п. за корисници на кредит + 3 дополнителни производи од Банката


* Каматната стапка е променлива составена од референтна каматна стапка + маргина

Останато

*Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

** Еден жирант може да се замени со солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули потпишан од страна на барателот доколку поседува имот на свое име, или со друг гарант платец кој поседува имот на свое име