НЕНАМЕНСКИ
ПОТРОШУВАЧКИ
КРЕДИТ - ДЕНАРСКИ

Средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот (не е потребно да се бара доказ за намената на кредитот)


Карактеристики

Намена:

ненаменски – средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот (не е потребно да се бара доказ за намената на кредитот).

Максимален износ:

согласно кредитната способност на Барателот за кредит - до 900.000 МКД

БЕЗ ЖИРАНТИ - до 300.000,00 МКД за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката


СО 1 ЖИРАНТ - од 300.001,00 до 600.000,00 МКД- за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката

СО 1 ЖИРАНТ - до 300.000,00 МКД за вработени во останати приватни фирми

СО 2 ЖИРАНТИ - од 600.001,00 МКД до 900.000,00 МКД - за вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката СО 2 ЖИРАНТИ - од 300.001,00 до 450.000,00 МКД за вработени во останати приватни фирми

РОК НА ВРАЌАЊЕ - до 72 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит - 2,5%

Услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата) за кредитобаратели вработени во  ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката
  • кредитоспособност од 1/3 (рата/плата) за кредитобаратели вработени во останати приватни фирми
  • кредитоспособност од 1/2 (рата/плата) за жирантите
  • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот

Каматни стапки

  • референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п. без дополнителен производ и со еден дополнителен производ од Банката
  • референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,75 п.п. за корисници на кредит + 2 дополнителни производи од Банката
  • референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,50 п.п. за  корисници на кредит + 3 дополнителни производи од Банката

*11,22% СВТ за износ на кредит од 900.000 МКД, променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п.), рок на отплата 72 месеци, провизија за одобрен кредит 2.5%   

* Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

Останато

*Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

** Еден жирант може да се замени со солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули потпишан од страна на барателот доколку поседува имот на свое име, или со друг гарант платец кој поседува имот на свое име