Orari e realizimit të urdhrave

ORARI I PAGESAVE

  I. 1.Për pranimin e instrumenteve të pagesave në formë të shkruar, me qëllim të kryerjes së qarkullimit të pagesave në vend, Stopanska banka sh.a. Manastir ka caktuar orarin e mëposhtëm të pagesave:

Pagesa në ditën rrjedhëse

Pranimi i instrumenteve të pagesave

Sistemi ndërbankar i Klerimit-SNBK

Do ditë pune nga ora 08.00 deri në ora 14.20

Sistemi ndërbankar i pagesave në Maqedoni –SNPM

Do ditë pune nga ora 08.00 deri në ora 16.15

Sistemi i brendshëm i SB

Do ditë pune nga ora 08.00 deri në ora 19.00

Depozitimi i parave të gatshme

Do ditë pune nga ora 08.00 deri në ora 19.00

Pagesa e parave të gatshme

Do ditë pune nga ora 08.00 deri në ora 19.00

Vërejtje* Çdo urdhër i përpunuar pas kohës së definuar për SNBK, SNPM ose për pagesë të brendshme do të realizohet me Va: për ditën e ardhshme.

II. 1. Për pranimin e instrumenteve të pagesave të bankingut elektronik, me qëllim të kryerjes së qarkullimit të pagesave në vend, Stopanska banka sh.a. Manastir ka caktuar orarin e mëposhtëm të pagesave:

Pagesa në ditën rrjedhëse

Pranimi i instrumenteve të pagesave

Sistemi ndërbankar i Klerimit-SNBK Do ditë pune nga ora 08.00 deri në ora 14.20

Sistemi ndërbankar i pagesave në Maqedoni –SNPM

Do ditë pune nga ora 08.00 deri në ora 16.15

Sistemi i brendshëm i SB

Do ditë pune nga ora 08.00 deri në ora 19.00

Vërejtje* Çdo urdhër i përpunuar pas kohës së definuar për SNBK, SNPM ose për pagesë të brendshme do të realizohet me Va: për ditën e ardhshme të punës.

2. Plani i pagesave i shënuar në pikën 1. vlen për çdo ditë pune, përveç të shtunën dhe të dielën. Urdhrat e përpunuar në qarkullimin e pagesave në vend, të shtunën do të evidentohen në ekstraktin e ditës së ardhshme të parë si ditë pune.

Telefonat e kontaktit +389(0)47 207-536; 207-537  Faksi: +389(0)47 228-909

Sistemi ndërbankar i Klerimit-SNBK