ПАКЕТ 2

Инстант денарски кредит


карактеристики

Инстант денарски кредит за вработени во АД ЕЛЕМ-РЕК Битола, АД ЕЛЕМ – Дирекција Скопје, АД ЕЛЕМ – Подружница ХЕЦ Треска Скопје, АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика Скопје, ЕВН АД Скопје, МЕПСО, КЈП Нисоградба – Битола, ЈП Стежево - Битола, ЈП Водовод и канализација – Скопје, АЕК - Скопје, Клиничка болница Др.Трифун Пановски – Битола, ЈЗУ Здравствен дом Битола, Центар за Јавно здравје Битола, ЈКП Водовод Битола, ЈП Пазари Битола, ЈП Комуналец Кавадарци, ЈКП Kомуналец Демир Хисар, ЈКП Пролетер Ресен, ЈП Комуналец Битола, ЈКП ДЕРВЕН Велес, КРИН-ПРОИЗВОДСТВО ДОО, Општина Битола, ЈПКД Комуналец ЦО Струмица, ЈП Турија ПО Василево, ЈПКД Огражден ПО Босилево, Струмица, ЈПКД Комуна ПО Ново Село; ЈПКД Комуналец Гевгелија; ЗУ Негорски Бањи АД с. Негорци Гевгелија; ЈКП ПЕЛА Хигиена с.Могила; ЈПКД Комуналец Росомен; ЈП Бошава Демир Капија; ЈП Комуналец Неготино

1/ ненаменски

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

до 120.000,00 МКД

БЕЗ ЖИРАНТИ

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 24 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит - 2,50% еднократно за ненаменски кредит

услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата)
  • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

меница и менична изјава, административна забрана на плата од кредитобарателот. Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули

каматни стапки

променлива, составена од референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата +7 п.п без дополнителен производ и со еден дополнителен производ од Банката

*12,72% СВТ за износ на кредит од 120.000 МКД, променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 7,00 п.п.), рок на отплата 24 месеци, провизија за одобрен кредит 2.5%     

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ