ПАКЕТ ОД 3 ПРОИЗВОДИ

  • Денарски кредит со фиксна
    каматна стапка за првите 3 години
  • Кредитна картичка
  • Дозволено пречекорување по трансакциска сметка

карактеристики

услови

каматни стапки

6,00% фиксна годишна каматна стапка во првата година

8,50% фиксна годишна каматна стапка во втората и третата година

8,50%прилагодлива годишна каматна стапка по истек на третата година

10.50% на кредитната картичка

10.50% на дозволеното пречекорување

останато

Платата е задолжително да се прима на трансакциска сметка во СТББТ или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит