ПАКЕТ ОД 3 ПРОИЗВОДИ

 • Денарски кредит со фиксна
  каматна стапка за првите 3 години
 • Кредитна картичка
 • Дозволено пречекорување по трансакциска сметка

карактеристики

Пакетот се состои од кредит, кредитна картичка и дозволен лимит по трансакциска сметка. Наведените услови важат единствено доколку се искористат сите наведени производи од пакетот

Намена:

1/ ненаменски, средствата се префлуваат на трансакциска сметка на корисникот

2/ наменски – средствата се користат за затварање на обврски во други банки (40% од износот може да се искористи ненаменски).

Напомена: Кредитот може да се искористи за рефинансирање на обврски по кредити со девизна клаузула во Банката, доколку е изминат минимум 40% од рокот на враќање на кредитот.

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

до 600.000,00 МКД

 до 300.000,00 МКД за вработени во ПЗУ

 • Кредитна картичка - до 2 (две) месечни плати - гратис производ без пресметка на кредитна способност
 • Дозволено пречекорување по трансакциска сметка - до 3 (три) месечни плати - гратис производ без пресметка на кредитна способност

БЕЗ ЖИРАНТИ

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 95 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

 • без надомест за наменски кредити за рефинансирање (доколку до 60% од износот се користи наменски)
 • провизија од 2% за ненаменски кредити

услови

 • кредитоспособност од ½ (рата/плата)
 • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

Меница и менична изјава, административна забрана на плата од кредитобарателот и ризико полиса* (опционо доколку клиентот  сака да ги користи промотивните каматни стапки). Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

За вработени во АД ЕЛЕМ РЕК Битола на неопределено време, потребно обезбедување само меница и менична изјава

каматни стапки Пакет производи со вклучена Ризико полиса

долгорочен денарски кредит

 фиксна годишна каматна стапка во првата година

4,99%

фиксна годишна каматна стапка во втората и третата година

7.50%

променлива годишна каматна стапка по истек на третата година

референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,70 п.п.

*7,95% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 6,00% фиксна за првата година, 7,50% фиксна во втората и третата година и променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,70 п.п.) за остатокот на периодот, рок на отплата 95 месеци, провизија за одобрен кредит 2,00%

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ Пакет производи
 без вклучена Ризико полиса

долгорочен денарски кредит

 фиксна годишна каматна стапка во првата година

6.00%

фиксна годишна каматна стапка во втората и третата година

7.50%

променлива годишна каматна стапка по истек на третата година

референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,70 п.п.

*7,65% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 4,99% фиксна за првата година, 7,50% фиксна во втората и третата година  и променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,70 п.п.) за остатокот на периодот, рок на отплата 95 месеци, провизија за одобрен кредит 2,00%

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

9,50% променлива каматна стапка (референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8 п.п.) на кредитната картичка од брендот Visa Classic

7,99% фиксна каматна стапка во првата година, 9,50% променлива каматна стапка (референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8 п.п.) по првата година од брендот Master Card Standard

9,50% променлива каматна стапка (референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8 п.п.) на дозволеното пречекорување


*Ризико полиса односно Полиса за ризико осигурување издадена од Кроација осигурување АД Скопје за осигурување на живот винкулирана во корист на СТББТ со рок на важност еднаков со рокот на отплата на кредитот

останато

Платата е задолжително да се прима на трансакциска сметка во СТББТ или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит