ПАКЕТ ОД 3 ПРОИЗВОДИ

  • Денарски кредит со фиксна
    каматна стапка за првите 3 години
  • Кредитна картичка
  • Дозволено пречекорување по трансакциска сметка

карактеристики

услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата)
  • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

Меница и менична изјава*, административна забрана на плата од кредитобарателот. Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули. За вработени во АД ЕЛЕМ РЕК Битола потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули за износи над 300.000,00 ден

каматни стапки

останато

Платата е задолжително да се прима на трансакциска сметка во СТББТ или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит