ПАКЕТ  5

-  Денарски ненаменски потрошувачки кредит - до 1.000.000,00 ден БЕЗ ЖИРАНТИ

-  Кредитна картичка - MasterCard Standard - до 3 (три) плати

-  Дозволено пречекорување по трансакциска сметка + MasterCard Debit - до 5 (пет) плати

-  СМС Известување

-  Електронско банкарство
карактеристики

Пакетот се состои од 5 производи: кредит, кредитна картичка, дозволен лимит по ТРС, СМС известување и електронско банкарство

Наведените услови важат единствено доколку се искористат сите наведени производи од пакетот

Намена:

1/ненаменски - средствата се префрлуваат на ТРС на корисникот

2/наменски - средствата се користат за затварање на постоечки обврски (30% од износот може да се искористи ненаменски)

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС: 

до 1.000.000,00 МКД кредит

 • Кредитна картичка Mastercard standard согласно кредитна способност на барателот, лимит  до 3(три) месечни плати најмногу до 500.000,00 денари
 • Дозволено пречекорување по ТРС на Mastercard debit - до 5 месечни плати од кои:  лимит во висина од 3 месечни плати кои што корисникот на картичката ќе може да ги користи на ПОС и АТМ, без провизија и  лимит во висина од 2 месечни плати кои што корисникот на картичката може да ги користи исклучиво за подигање на готовина на шалтерите на Банката

БЕЗ ЖИРАНТИ

(Солемнизација Договорот за кредит со вклучени извршни клаузули за износи поголеми од  600.000,00 МКД)

РОК НА ВРАЌАЊЕ

до 95 месеци


Трошок за апликација - 700,00 МКД


Провизија за одобрување - 2%


Провизија за одобрување (за рефинансирање) - без надомест


 Кредитна картичка Mastercard standard:

 • Минимален месечен износ за плаќање - 1% од вкупната вредност на направените трансакции + 100% од сите надоместоци, провизии, редовни и затезни камати

Дозволено пречекорување на ТРС - Mastercard debit - Провизија за подигање на рати на шалтер

 • 4,5% од износот на трансакцијата за подигање на 3 рати
 • 4,9% од износот на трансакцијата за подигање на 6 и 9 рати
 • 7,5% од износот на трансакцијата за подигање на 12 рати
 • 2% од износот од трансакцијата за подигање на готовина на повеќе од 12 рати


услови

 • кредитоспособност од 1/2 рата/плата
 • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот
 • висина на месечни примања од најмалку од 13.000,00 мкд


ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

Меница и менична изјава, административна забрана на плата од кредитобарателот, Ризико полиса* (опционо доколку клиентот сака да ги користи промотивните каматни стапки). За износи над 600.000,00 мкд задолжително солменизација на Договорот за кредит со вклучени извршни клаузули. (Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана на плата, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули. За износи над 300.000,00 МКД, ако барателот нема имот на свое име задолжително е вклучување на гарант-платец кој поседува недвижен имот.)

Доколку кредитобарателот е вработен на определено работно време дополнително е потребен 1 кредитоспособен жирант вработен во некоја од институциите за кои е наменет производот

За вработени во АД ЕЛЕМ Рек Битола на неопределено време, за износот до 600.000,00 ден. потребно обезбедување меница и менична изјава

каматни стапки

КРЕДИТ

Пакет пет
 со вклучена Ризико полиса

долгорочен денарски кредит

 фиксна годишна каматна стапка во првата година

4,99%

променлива годишна каматна стапка по истек на првата година

референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,55 п.п.

* 8,02% СВТ за износ на кредит од 1.000.000 МКД, каматна стапка 5,5% фиксна за првата година, и променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,55 п.п.)  за остатокот на периодот, рок на отплата 95 месеци, провизија за одобрен кредит 2,00%

* Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

Пакет пет
Без  вклучена Ризико полиса

долгорочен денарски кредит

 фиксна годишна каматна стапка во првата година

5.50%

променлива годишна каматна стапка по истек на првата година

референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,55 п.п.

* 7,87% СВТ за износ на кредит од 1.000.000 МКД, каматна стапка 4,99% фиксна за првата година, и променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,55 п.п.) за остатокот на периодот, рок на отплата 95 месеци, провизија за одобрен кредит 2,00%

* Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 


КРЕДИТНА КАРТИЧКА - Mastercard standard

 • 7,99% фиксна каматна стапка за првата година
 • 9,50% променлива каматна стапка по првата година (референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казненан камата + 8 п.п.)

ДЕБИТНА КАРТИЧКА - Mastercard debit

 • 9,50% променлива каматна стапка (референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8 п.п.) која се наплаќа на делот од лимитот кој се користи на ПОС и АТМ и на лимитот кој се користи на повеќе од 12 рати


* Ризико полиса односно Полиса за ризико осигурување издадена од Кроација осигурување АД - Друштво за осигурување на живот винкулирана во корист на СТББТ со рок на важност еднаков со рокот на отплата на кредитот

останато

Платата е задолжително да се прима на ТРС во Банката или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит