Пакет за пензионери 

-  Денарски ненаменски потрошувачки кредит  - до 600.000,00 ден

-  Кредитна картичка - MasterCard Standard - до 2 (две) пензии

-  Дозволено пречекорување по трансакциска сметка - до 2 (две) пензии

-  Дебитна картичка од брендот Master Card Debit


Пакет за пензионери - карактеристики

Пакетот се состои од: кредит, кредитна картичка, дозволен лимит по ТРС и дебитна картичка

Наведените услови важат единствено доколку се искористат сите наведени производи од пакетот

Намена:

1/ненаменски - средствата се префрлуваат на ТРС на корисникот

2/наменски - средствата се користат за затварање на постоечки обврски во Банката или други банки (30% од износот може да се искористи ненаменски)

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС: 

до 600.000,00 МКД кредит

  • Кредитна картичка Mastercard standard согласно кредитна способност на барателот, лимит  до 2 (две) пензија 
  • Дозволено пречекорување по ТРС - до 2 месечни пензии од кои

РОК НА ВРАЌАЊЕ

до 95 месеци

 Каматна стапка:   


фиксна годишна каматна стапка

за првата година


Променлива каматна стапка

по првата година


6,50%

референтна каматна стапка за пресметување

на стапката на казнена камата +6,75 п.п.


*8,51% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 6,50% фиксна за првата година и променлива каматна стапка  за остатокот на периодот, рок на отплата 95 месеци и провизија 2% од износот

 *Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 


Трошок за аплицирање на кредит - 500,00 МКД

Провизија за одобрен кредит:

  • провизија од 2% на одобрениот износ за ненаменски кредити
  • провизија од 1% од износот на кредит за рефинансирање во Банката
  • провизија од 0% за рефинанисрање во други банки

 Кредитна картичка Mastercard standard:

  • Трошок за издавање на картичката - 300,00 ден
  • Минимален месечен износ за плаќање - 1% од вкупната вредност на направените трансакции + 100% од сите надоместоци, провизии, редовни и затезни камати - Mastercard standard

Дозволено пречекорување на ТРС 

  • Административен трошок за одобрување на дозволено пречекорување на сметка - 300,00 денПакет за пензионери - услови

  • кредитоспособност од 55% рата/плата за сите клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не повеќе од 50%
  • старосна граница - максимум 75 години на денот на достасување на кредитот

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ *:

 ДО 300.000,00 МКД
 НАД 300.000,00 МКД

 Меница и менична изјава*


Меница и менична изјава*

1 кредитоспособен жирант вработен во една од

прифатливите фирми за Банката или пензионер со пензија 

во Банката  или во замена за жирантот задолжителна

солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули

со имот или гарант-платец со имот

*Задолжително авалист на меница за кредитобаратели кои во текот на отплатата на кредитот ќе надминат 70 годишна возраст

Пакет за пензионери - каматни стапки


Пакет за пензионери - останато

Пензијата е задолжително да се прима на ТРС во Банката или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит