Пакет за вработени во приватни фирми

1. Потрошувачки кредит                                       
2. Кредитна картичка со лимит во висина до 2 плати                                       
3. Дозволено пречекорување по трансакциска сметка со лимит од 1 плата +  специјален лимит од 1 плата                                       
4. СМС известување                                       
5. Електронско банкарство

карактеристики

Пред-Услови за одобрување:

1. Друштвото да постои најмалку 2 години               
2. Друштвото да нема блокада за непрефрлени плати во последните 6м               
3. Друштвото да нема задоцнување во исплата на плати – доказ Образец ПП53 за последните 6 месеци

ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ

Намена:

- ненаменски

Максимален износ:

- до 300.000,00 МКД

Рок на враќање:

- до 84 месеци

Начин на враќање:

со месечна отплата на ануитети   
- административна забрана
- траен налог
- на шалтерите на Банката
- по електронски пат

Надомести за кредитот:

Опис на надоместокВидВисина на надоместок
Трошок за аплицирање за кредитпроменлива

500,00 МКД за вработени; 300,00 МКД за пензионери

Провизија за одобрен кредитеднократно
2,00% за ненаменски кредити;
1% за рефинансирање на обврски во банката;
0,00 МКД за рефинансирање во други Банки.
Трошок за предвремена отплатапроменлива0%
Надомест за МКБпроменлива200,00  МКД
Казнена каматапроменливаво согласност со законски прописи и актите на Банката
Трошок за опоменипроменлива100,00 МКД


Валутна клаузула: денарски кредити

услови

Инструменти на обезбедување:

- меница и менична изјава* и административна забрана**

Кредитоспособност:

- кредитоспособност од  ½ (рата/плата)

- можност за вклучување на еден кокредитобарател, кој не е задолжително да биде член на потесно семејство

- барателот и кобарателот да бидат државјани на Р.М.           

- старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот*** за редовно вработени и 75 години за пензионери           

- интеркаларна камата се наплатува од денот на реализација на кредитот до ставање на кредитот во отплата

- за лица кои не ја примаат платата/пензијата преку СТББТ, а сакаат да аплицираат за овој продукт мора да достават изјава дека платата/пензијата ќе ја префрлат преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит. Доколку Банката констатира дека не е испочитувана изјавата за префрлување на плата/пензија во предвидениот рок кредитот може да се прогласи за доспеан или да се направи Анекс кон истиот, со што ќе се префрли со највисока важечка каматна стапка за денарски кредити за физички лица, согласно Одлуката за каматни стапки на Банката.


каматни стапки

Каматна стапка:

- фиксна во првата година, за останатиот период променлива составена од референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + маргина

Начин на пресметка на камата на кредитот:

- по пропорционална метода

Вид на кредитГодишни каматни стапки во првата годинаГодишни каматни стапки по првата година
денарски кредит
7,50% фиксна
референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п.


Годишни каматни стапки во првата година

останато

* Се укинува меницата како инструмент за обезбедување во случаите каде што како обезбедување за кредитот служи солемнизација на Договорот за кредит на нотар. Во случаи кога како обезбедување за кредитот има и жиранти, истите ќе се јават како гаранти-платци во солемнизираниот договорот за кредит.

** Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

*** Доколку кредитокорисникот во тек на траење на кредитот оствари право на пензија, односно ја надмине старосната граница за вработен 64 години, задолжително треба да достави изјава дека по остварување на правото за пензија, истата ќе ја добива преку СТББТ.