PAKETA 2

Instant kredi në denarë

karakteristikat

Instant kredi në denarë për të punësuarit në SHA ELEM-REK në Manastir, SHA ELEM – Drejtoria në Shkup, SHA ELEM – Filiali HEC Treska në Shkup, SHA ELEME – Filiali Energjetike Shkup, EVN SHA në Shkup, MEPSO, SPK Ndërtimi i ulët – në Manastir, SP Stezhevo – në Manastir, SP Ujësjellësi dhe kanalizimi – në Shkup, AKE – në Shkup, Spitali klinik Dr. Trifun Panovski – në Manastir, ESHP Shtëpia e shëndetit në Manastir, Qendra e shëndetit publik në Manastir, SPK Ujësjellësi në Manastir, SP Tregjet në Manastir, SP Komunalec në Kavadar, SPK Komunalec në Demir Hisar, SPK Proleter në Resnje, SP Komunalec në Manastir, SPK DERVEN në Veles, KRIN-PRODIME SHPK, Komuna Manastir, SPVK Komunalec OQ në Strumicë, SP Turija SR në Vasilevë, SPVK Ograzhden SR në Bosilevë, në Strumicë, SPVK Komuna SR në Novo Sellë; SPVK PELLA Higjiena në f. Mogillë; SPVK Komunalec në Rosomen; SP Boshava në Demir Kapi; SP Komunalec në Negotinë.

1/ pa dedikim

SHUMA MAKSIMALE:

deri në 120.000,00 MKD

PA GARANTË

AFATI I KTHIMIT:

- deri në 24 muaj

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 500,00 MKD

Komision për kredinë e aprovuar - 1,20% njëherësh për kredi pa dedikim

kushtet

  • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga)
  • kufiri i moshës - maksimum 64 vjeç në ditën e maturimit të kredisë

   INSTRUMENTE PËR GARANCI:

   kambial dhe deklaratë kambiale, ndalesë administrative të pagës nga kërkuesi i kredisë. Nëse politika e punëdhënësit është të mos verifikojë ndalesa administrative, atëherë është e nevojshme lidhja e detyrueshme e marrëveshjes duke i përfshirë klauzolat ekzekutive

   normat e interesit

   9,50% normë vjetore të interesit për shfrytëzuesin e kredisë pa prodhim plotësues dhe me një prodhim plotësues të Bankës.