PAKETA  5

-  Kredi konsumatore pa dedikim në denarë – deri në 1.000.000,00 den PA GARANTË

Kartë krediti - MasterCard Standard – deri në 3 (tri) paga

-  Mbitërheqje e aprovuar nga llogaria e transaksionit + MasterCard Debit – deri në 5 (pesë) paga

-  Njoftime me SMS

-  Banking elektronik

 


karakteristikat

Paketa përbëhet nga 5 prodhime: kredi, kartë krediti, limit i aprovuar për LLT, njoftime me SMS dhe banking elektronik

Kushtet e theksuara vlejnë vetëm nëse shfrytëzohen të gjitha prodhimet e paketës

Dedikimi:

1/pa dedikim – mjetet transferohen në LLT të shfrytëzuesit

2/me dedikim – mjetet shfrytëzohen për mbylljen e detyrimeve ekzistuese (30% e shumës mund të shfrytëzohet pa dedikim)

SHUMA MAKSIMALE:

deri në 1.000.000,00 MKD kredi

  • Kartë krediti Mastercard standard në përputhje me aftësinë kreditore të kërkuesit, limit deri në 3 (tri) paga mujore, më së shumti deri në 500.000,00 denarë
  • Mbitërheqje e aprovuar për LLT të Mastercard debit – deri në 5 paga mujore, prej të cilave: limit në shumë të 3 pagave mujore të cilat shfrytëzuesi i kartës do të mund t’i shfrytëzojë në POS dhe ATM, pa kmision dhe limit në shumë prej 2 pagave mujore të cilat shfrytëzuesi i kartës mund t’i shfrytëzojë kryesisht për tërheqje të parave në dorë në sportelet e Bankës

   PA GARANTË

   (Nënshkrimi i Marrëveshjes për kredi me klauzola të përfshira ekzekutive për shuma më të larta se 600.000,00 MKD)

   AFATI I KTHIMIT

   deri në 95 muaj

    

   Shpenzimet e aplikimit për kredi - 500,00 МКД

    

   Komisioni për kredinë e aprovuar:

    • pa kompensim për kredi me dedikim për rifinancim (nëse deri në 70% e shumës shfrytëzohet me dedikim)
    • komision prej 2% për kredi me dedikim

     Kartë krediti Mastercard standard:

     • Shuma minimale mujore për pagesë - 1% nga vlera e përgjithshme e transaksioneve të realizuara + 100% nga të gjitha kompensimet, komisionet, interesat e rregullta dhe të vonesës

     Mbitërheqje e aprovuar e LLT - Mastercard debit – Komision për tërheqje me këste në sportel

      • 4,5% nga shuma e transaksionit për tërheqje në 3 këste
      • 4,9% nga shuma e transaksionit për tërheqje në 6 dhe 9 këste
      • 7,5% nga shuma e transaksionit për tërheqje në 12 këste
      • 2% nga shuma e transaksionit për tërheqje të parave në dorë në më shumë se 12 këste

        

       kushtet

        • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga)
        • kufiri i moshës - maksimum 64 vjeç në ditën e maturimit të kredisë
        • shuma e të ardhurave mujore prej të paktën 13.000,00 mkd

          

         INSTRUMENTET PËR GARANCI:

         Kambial dhe deklaratë kambiale, ndalesë administrative të pagës nga kërkuesi i kredisë. Për shuma mbi 600.000,00 mkd detyrimisht të nënshkruhet Marrëveshje për kredi me klauzola të përfshira ekzekutive. (Nëse politika e punëdhënësit është të mos verifikojë ndalesa administrative, atëherë është e nevojshme lidhja e detyrueshme e marrëveshjes duke i përfshirë klauzolat ekzekutive. Për shuma mbi 300.000,00 MKD, nëse kërkuesi nuk ka pronë në emër të vet patjetër të përfshihet një pagues garant i cili posedon pasuri të patundshme.)


         Nëse kërkuesi i kredisë është i punësuar në kohë të caktuar,  në mënyrë plotësuese nevojitet 1 garant me aftësi kreditore i punësuar në ndonjërën nga institucionet për të cilat është i dedikuar ky prodhim

         normat e interesit

         KREDIA

          • 5,99% normë vjetore fikse e interesit në vitin e parë
          • 8,59% normë vjetore e ndryshueshme e interesit pas vitit të parë

           KARTA E KREDITIT - Mastercard standard

            • 5,99% normë vjetore fikse e interesit në vitin e parë
            • 9,99% normë vjetore e ndryshueshme e interesit pas vitit të parë

             KARTA E DEBITIT - Mastercard debit

             • 11,25% normë e ndryshueshme e interesit e cila arkëtohet në pjesën e limitit, i cili shfrytëzohet në POS dhe ATM dhe të limitit i cili shfrytëzohet me më shumë se 12 këste

             të tjera

             Paga detyrimisht të pranohet në LLT në këtë Bankë ose të transferohet nëpërmjet Bankës në afat prej 45 ditësh nga data e Marrëveshjes për kredi.