PAKETË KONSUMATORE ME SIGURIM TË RREZIKUT

-  Kredi konsumatore në denarë pa dedikim me sigurim të rrezikut – deri në 1.200.000,00 den. PA GARANTË

-  kartë krediti - Visa/MasterCard Standard –deri në 3 (tri) paga

-  Mbitërheqje e aprovuar për llogarinë e transaksionit + limit special të MasterCard Debit – deri në 5 (pesë) paga

-  Njoftim me SMS

-  Banking elektronik


karakteristikat

Paketa përbëhet prej 6 prodhimesh: kredi, kartë krediti, limit të aprovuar për LLT, limit special i lidhur me MasterDebit, njoftime me SMS dhe banking leketronik

Kushtet e theksuara vlejnë vetëm nëse shfrytëzohen të gjitha prodhimet e shënuara të paketës

Dedikimi:

1/ pa dedikim – mjetet transferohen në LLT të shfrytëzuesit

2/ me dedikim – mjetet shfrytëzohen për mbylljen e detyrimeve ekzistuese (30% e shumës mund të shfrytëzohet pa dedikim)

SHUMA MAKSIMALE: 

deri në 1.200.000,00 MKD kredi

 • Kartë krediti Visa/Mastercard standard në përputhje me aftësinë kreditore të kërkuesit, limit deri në 3(tri) paga mujore, më së shumti deri në 500.000,00 denarë
 • Mbitërheqje e aprovuar për LLT + limit special të Mastercard debit – deri në 5 paga mujore prej të cilave: limit në shumë të 3 pagave mujore të cilat shfrytëzuesi i kartës do të mund t’i shfrytëzojë në POS dhe ATM, pa kmision dhe limit special në shumë prej 2 pagave mujore të cilat shfrytëzuesi i kartës mund t’i shfrytëzojë kryesisht për tërheqje të parave në dorë

AFATI I KTHIMIT

deri në 95 muaj

Shpenzimet e aplikimit për kredi - 500,00 МКД


Komision për kredinë e aprovuar:

 • komision prej 1% në shumën e aprovuar

Kartë krediti standard:

 • Shuma minimale mujore për pagesë - 1% nga vlera e përgjithshme e transaksioneve të realizuara + 100% nga të gjitha kompensimet, komisionet, interesat e rregullta dhe të vonesës - Mastercard standard, respektivisht 5% nga vlera e përgjithshme e transaksioneve të realizuara + interesi i llogaritur për kartat e brendit Visa

Mbitërheqje e aprovuar e LLT - Mastercard debit – Komision për tërheqje me këste në sportel

 • 4,5% nga shuma e transaksionit për tërheqje në 3 këste
 • 4,9% nga shuma e transaksionit për tërheqje në 6 dhe 9 këste
 • 7,5% nga shuma e transaksionit për tërheqje në 12 këste
 • 2% nga shuma e transaksionit për tërheqje të parave në dorë në më shumë se 12 këste

kushtet

 • aftësi kreditore prej 55% kësti/paga për të gjithë shfrytëzuesit e klasifikuar në kategorinë e rrezikut „А“ në 12 muajt e kaluar në përputhje me ekstraktin nga KRIS i BPRM, për të gjithë të tjerët deri në 1/2 kësti/paga
 • kufiri i moshës - maksimum 68 vjeç në ditën e maturimit të kredisë
 • Shuma e të ardhurave mujore prej të paktën 18.000,00 mkd


INSTRUMENTE PËR GARANCI *:

Deri në 600.000,00 mkd


prej 600.001,00 MKD  deri në 900.000,00 MKD


prej 900.001,00 MKD  deri në 1.200.000,00 MKD


Polica për sigurimin e rrezikut e lëshuar nga Kroacia Sigurimet SHA – Shoqëri për sigurim të jetës e lidhur në dobi të STBBT me afat të vlefshmërisë të njëjtë me afatin e shlyerjes së kredisëKambial dhe deklaratë kambiale **, Ndalesë administrative të pagës së kërkuesit të kredisë. (Nëse politika e punëdhënësit është të mos verifikojë ndalesa administrative, atëherë është e nevojshme lidhja e detyrueshme e marrëveshjes duke i përfshirë klauzolat ekzekutive. Për shuma mbi 300.000,00 mkd., nëse kërkuesi i kredisë nuk ka pronë në emër të vet, është e detyrueshme përfshirja e garantit pagues i cili posedon pronë të patundshme në emër të vet.)

Lidhja e Marrëveshjes për kredi me klauzola të përfshira ekzekutive, ndalesë administrative të pagës së kërkuesit të kredisë. (nëse kërkuesi i kredisë nuk ka pronë në emër të vet, është e detyrueshme përfshirja e garantit pagues i cili posedon pronë të patundshme në emër të vet.) garant me aftësi kreditore, (i cili do të paraqitet si garant pagues), lidhja e Marrëveshjes për kredi me klauzola të përfshira ekzekutive, ndalesë administrative të pagës së kërkuesit të kredisë dhe garantit. (nëse kërkuesi i kredisë dhe garanti nuk ka pronë në emër të vet, është e detyrueshme përfshirja e garantit pagues i cili posedon pronë të patundshme në emër të vet.)


* Nëse kërkuesi i kredisë është i punësuar në kohë të caktuar,  në mënyrë plotësuese nevojitet 1 garant me aftësi kreditore i punësuar në ndonjërën nga institucionet për të cilat është i dedikuar ky prodhim.

* Nëse kërkuesi i kredisë është i punësuar në kohë të caktuar,  në mënyrë plotësuese nevojitet 1 garant me aftësi kreditore i punësuar në ndonjërën nga institucionet për të cilat është i dedikuar ky prodhim.

** Hiqet kambiali si instrument për sigurim në raste ku si garanci shërben lidhja e Marrëveshjes për kredi/kartë krediti/mbitërheqje të aprovuar te Noteri. 


normat e interesit

KREDIA

 • 5,80% normë vjetore fikse e interesit në dy vitet e para
 • normë vjetore e ndryshueshme e interesit pas vitit të dytë – normë referente e interesit për llogaritjen e normës së interesit ndëshkues +4,75 p.p.

KARTA E KREDITIT:

Visa Classic/Gold

 • 11,25% normë e ndryshueshme e interesit
Mastercard standard
 • 5,99% normë vjetore fikse e interesit në vitin e parë
 • 9,99% normë vjetore e ndryshueshme e interesit pas vitit të parë

KARTA E DEBITIT - Mastercard debit

 • 11,25% normë e ndryshueshme e interesit e cila arkëtohet në pjesën e limitit, i cili shfrytëzohet në POS dhe ATM dhe të limitit i cili shfrytëzohet me më shumë se 12 këste

të tjera

Paga detyrimisht të pranohet në LLT në këtë Bankë ose të transferohet nëpërmjet Bankës në afat prej 45 ditësh nga data e Marrëveshjes për kredi