PAKETË ME 3 PRODHIME

  • Kredi në denarë me normë fikse të interesit për 3 vitet e para
  • Kartë krediti
  • Mbitërheqje e aprovuar për llogarinë e transaksionit

   Paketa përbëhet nga kredia, karta e kreditit dhe limitit të aprovuar për llogarinë e transaksionit. Kushtet e theksuara vlejnë vetëm nëse shfrytëzohen të gjitha prodhimet e shënuara të paketës

   Dedikimi:

   1/ pa dedikim – mjetet transferohen në llogarinë e transaksionit të shfrytëzuesit

   2/ me dedikim – mjetet shfrytëzohen për mbylljen e detyrimeve në banka tjera (40% e shumës mund të shfrytëzohet pa dedikim).

   Vërejtje: Kjo kredi mund të shfrytëzohet për rifinancimin e detyrimeve për kredi me klauzolë në deviza në Bankë, nëse është tejkaluar të paktën 40% nga afati i kthimit të kredisë.

   SHUMA MAKSIMALE:

   deri në 600.000,00 MKD kredi

    • Kartë krediti – deri në 2 (dy) paga mujore – prodhim gratis pa llogaritje të aftësisë kreditore
    • Mbitërheqje e aprovuar për llogarinë e transaksionit – deri në 3 (tri) paga mujore – prodhim gratis pa llogaritje të aftësisë kreditore

     PA GARANTË

     AFATI I KTHIMIT:

     - deri në 95 muaj

     Shpenzimet e aplikimit për kredi - 500,00 МКД

     Komision për kredinë e aprovuar

      • pa kompensim për kredi me dedikim për rifinancim (nëse deri në 60% e shumës shfrytëzohet me dedikim)
      • komision prej 1,5% për kredi pa dedikim
        • aftësi kreditore prej ½ (kësti/paga)
        • kufiri i moshës - maksimum 64 vjeç në ditën e maturimit të kredisë

         INSTRUMENTET PËR GARANCI:

         Kambial dhe deklaratë kambiale, ndalesë administrative të pagës nga kërkuesi i kredisë. Nëse politika e punëdhënësit është të mos verifikojë ndalesa administrative, atëherë është e nevojshme lidhja e detyrueshme e marrëveshjes duke i përfshirë klauzolat ekzekutive. Nëse kërkuesi i kredisë është i punësuar në kohë të caktuar,  në mënyrë plotësuese nevojitet 1 garant me aftësi kreditore i punësuar në SP, SHA ose sipërmarrje të pranueshme për Bankën.

         6,00% normë vjetore fikse e interesit në vitin e parë

         8,50% normë vjetore fikse e interesit në vitin e dytë dhe të tretë

         8,50% normë vjetore e ndryshueshme e interesit pas vitit të tretë

         11,25% për kartën e kreditit

         11,25% për mbitërheqjen e aprovuar

         Paga detyrimisht të pranohet në llogarinë e transaksionit në STBBT ose të transferohet nëpërmjet Bankës në afat prej 45 ditësh nga data e Marrëveshjes për kredi.