Долгорочен денарски депозит на 36 месеци со фиксна каматна стапка

Критериуми
Минимален задолжителен влог: 6.000 денари
Валута: МКД
Рок на орочување: 36 месеци
Тип на каматна стапка: Фиксна
Исплата на камата:  годишно, по 12 месеци од датумот на влогот, односно 12 месеци од претходно исплатена камата
Можност за разорочување:  Предвремено повлекување на депозитот пред истекот на договорениот рок на орочување (предвремено разорочување) е можно со писмено барање на Вложувачот. Во тој случај се врши раскинување на договорот во целост и се наплаќа надомест за предвремено раскинување на влог. На Вложувачот му се пресметува камата со примена на каматна стапка по видување, за периодот од датумот на орочување /преорочување до датумот на повлекување на депозитот.
Надомест за предвремено разорочување:  фиксен износ 1.000,00 денари

Рок на орочување Каматна стапка*
МКД 36 месеци 4,1%

* Каматните стапки се на годишно ниво