Отворени депозити

Отворениот штеден влог е депозитен продукт за физички лица, кој овозможува неограничен број на предвремено подигнување на средства

Отворен денарски депозит

  • минимален износ на влог е 100.000 ден.;
  • каматна стапка - 0,05%;
  • не се наплатува надомест за прво подигнување во месецот;
  • фиксен надомест од 250 ден. за секое наредно повлекување во тековниот месец.

Отворен депозит на 12 месеци

  • каматна стапка - 0.20% за денари;
  • не се наплатува надомест за предвремено подигнување на средства;
  • за предвремено подигнатиот износ Банката ќе пресметува камата по каматна стапка од 0.10% за денари