Постепено стимулативно штедење

Критериуми
Минимален задолжителен месечен влог  10,00 ЕУР
Максимален вкупен влог на партија до 200.000,00 ЕУР
Валута  ЕУР
Рок на орочување до 36 месеци
Исплата на камата Каматата се пресметува и се исплаќа на посебна сметка еднаш годишно, по истек на 12 месеци од иницијалниот влог или 12 месеци од претходно исплатената камата
Вршење уплати
  • Можност за месечни уплати со траен налог
  • Можност за неограничен број на дополнителни вложувања
  • Дополнително вложените средства се додаваат на веќе вложените и на вкупниот износ се пресметува камата од моментот на вложување  до моментот на достасување на депозитот
  • Доколку 3 месеци последователно не се изврши уплата на минималниот месечен влог, се пресметува  редовна каматна стапка, соодветна за рочноста
Можност за предвремено разорочување

По истек на 25 месеци, по што се добива камата + фиксен додаток за рочност поголема од 24 или поголема или еднаква на 36 месеци

Добивање фиксен додаток Правото на фиксен додаток важи за влоговите кои ќе останат орочени до крајниот датум на доспевање
Кредит со депозит Пред истек на  25 месеци доколку клиентот има потребa од средствата, Банката може да понуди кредит, обезбеден со истиот депозит

валута

Фиксна каматна стапка првата година

Фиксен стимулативен додаток

24 месеци

36 месеци

ЕУР

1.30%

0,40п.п.

1.10п.п.

Износот на влогот во првиот период (12 месеци) го детерминира износот на влогот во вториот и третиот (за влог орочен на 36 месеци) период, односно влогот во вториот и третиот период мора да биде помал или еднаков на влогот во првиот период.

Валута 24 месеци                                                             36 месеци
I Период II Период I Период II Период III Период
ЕУР 100,000.00 100,000.00 66,666.67 66,666.67 66,666.67