Кредит за набавка на деловен простор

КРЕДИТ ЗА НАБАВКА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

наменски: за купување на недвижен имот деловен простор според доставен преддоговор за купопродажба или за рефинансирање на кредити за набавка на деловен простор од други Банки


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба, намален за износот на сопственото учество

40% сопствено учество / можност без учество со вредност на хипотека од 2/1

РОК НА ВРАЌАЊЕ

- до 240 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 1.000,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

 • 1,5% за неприматели на плата преку СТББТ
 • 1% за приматели на плата преку СТББТ
 • 0,5% за рефинансирање

Трошок за предвремена отплата

 • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
 • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

услови

 • ДТИ показател не повеќе од 50% (рата/плата)
 • старосна граница - максимум 80 години на денот на достасување на кредитот.За кокредитобаратели кои воедно се јавуваат како заложни должници нема лимит на старосна граница.  

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

меница и менична изјава, административна забрана на плата*/траен налог за пензионери, полиса за осигурување на недвижен имот винкулирана во корист на Банката и едно од понудените две опции:

 • 1/ учество од минимум 40% и хипотека на новокупената недвижност
 • 2/ хипотека на недвижен имот во сооднос 2:1 од износот на кредитоткаматни стапки

 • променлива, составена од референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата+ 6 п.п. за денарски кредит

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ                          

 • променлива, составена од 1М Еурибор + 7 п.п. за кредити со девизна клаузула

* Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

а/доколку физичкото лице кое го купува деловниот простор го купува со намера да обавува деловни активности во него-целокупното работење на правното лице да се остварува преку СТББТ

б/доколку физичкото лице кое го купува деловниот простор го купува со намера за издавање под закуп, приливот под тој основ мора да биде на трансакциска сметка на кредитокорисникот во СТББТ

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.