Медиплус кредит за здравствени пакети

МЕДИПЛУС ЗА
ЗДРАВСТВЕНИ ПАКЕТИ


Карактеристики

НАМЕНА

Наменски кредит за здравствени пакети во новиот центар во  Клиничка болница „Аџибадем Систина“ . Средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот од каде директно се префрлаат на сметка на Клиничката болница „Аџибадем Систина“ согласно про-фактурата на услугата

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

 1.200,00 ЕУР

   

РОК НА ВРАЌАЊЕ - до 12 месеци (во зависност од износот)

 • 6 месеци - за износи до 700,00 ЕУР
 • 12 месеци - за износи до 1.200,00 ЕУР


Трошок за аплицирање за кредит - 200,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

 • 0,5% од износот

Трошок за предвремена отплата

 • 0%

Услови

 • ДТИ показател* не поголем од 50%
 • за вработени платата не е задолжително да се прима на ТРС во Банката
 • за пензионери задолжително е пензијата да се прима на ТРС во Стопанска банка а.д. Битола
 • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот за вработени и максимум 75 години на денот на достасување на кредитот за пензионери


*Под показател ДТИ се подразбира односот помеѓу износот на вкупни обврски на клиентот физичко лице врз основа на кредитни изложености на банки и штедилници на месечна основа и вкупниот месечен приходКаматни стапки

КАМАТНА СТАПКА

0,00%


Останато

Инструменти за обезбедување:

 • Меница и менична изјава, административна забрана на плата*

 

*Банката има право по свое видување да побара дополнително обезбедување. Доколку политиката на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е солемнизација на договорот со извршни клаузули