Пакет за пензионери

Пакет за пензионери 

-  Денарски ненаменски потрошувачки кредит  - до 600.000,00 ден

-  Кредитна картичка од брендот Visa/MasterCard Standard со лимит од најмалку 1 пензија, а најмногу до 2 пензии

-  Дозволено пречекорување по трансакциска сметка со лимит од најмалку 1 пензија, а најмногу до 2 пензии

-  Дебитна картичка од брендот Visa/MasterCard


Карактеристики

Пакетот се состои од: кредит, кредитна картичка, дозволен лимит по ТРС и дебитна картичка

Наведените услови важат единствено доколку се искористат сите наведени производи од пакетот

Намена:

1/ненаменски - средствата се префрлуваат на ТРС на корисникот

2/наменски - средствата се користат за затварање на постоечки обврски во Банката или други банки (30% од износот може да се искористи ненаменски)

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС: 

до 600.000,00 МКД кредит

  • Кредитна картичка Mastercard standard согласно кредитна способност на барателот, лимит  до 2 (две) пензија 
  • Дозволено пречекорување по ТРС - до 2 месечни пензии 

РОК НА ВРАЌАЊЕ

до 95 месеци

Трошок за аплицирање на кредит - 500,00 МКД

Провизија за одобрен кредит:

  • провизија од 2% на одобрениот износ за ненаменски кредити
  • провизија од 1% од износот на кредит за рефинансирање во Банката
  • провизија од 0% за рефинансирање во други банки

 Кредитна картичка Mastercard standard:

  • Трошок за издавање на картичката - 300,00 ден
  • Минимален месечен износ за плаќање - 1% од вкупната вредност на направените трансакции + 100% од сите надоместоци, провизии, редовни и затезни камати - Mastercard standard

Дозволено пречекорување на ТРС 

  • Административен трошок за одобрување на дозволено пречекорување на сметка - 300,00 ден

Услови

  • кредитоспособност од 55% рата/плата за сите клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не повеќе од 50%
  • старосна граница - максимум 75 години на денот на достасување на кредитот

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ *:

 ДО 300.000,00 МКД  НАД 300.000,00 МКД

 Меница и менична изјава*


Меница и менична изјава*

1 кредитоспособен жирант вработен во една од

прифатливите фирми за Банката или пензионер со пензија 

во Банката  или во замена за жирантот задолжителна

солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули

со имот или гарант-платец со имот

*Задолжително авалист на меница за кредитобаратели кои во текот на отплатата на кредитот ќе надминат 70 годишна возраст

Каматни стапки

Каматна стапка:   

 фиксна годишна каматна стапка 

 за првата година

 Променлива каматна стапка

 по првата година

 7,10%

референтна каматна стапка за пресметување на

стапката на казнена камата + 4,75 п.п.

 

*8,51% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 6,50% фиксна за првата година и променлива каматна стапка  за остатокот на периодот, рок на отплата 95 месеци и провизија 2% од износот

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

Останато

Пензијата е задолжително да се прима на ТРС во Банката или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит