Станбен кредит со фиксна каматна стапка

  •  Станбен кредит со фиксна каматна стапка за првите 5 години

  •  Станбен кредит со фиксна каматна стапка за првите 10 години


карактеристики

наменски:                                                                                                                                                                                -за купување на недвижен имот-стан/куќа според доставен преддоговор за купопродажба

-за изградба (доградба) на индивидуални објекти со одобрение за градба и соодветен проект

-за рефинансирање на станбени кредити во други банки  

-за купување на недвижен имот-стан/куќа во странство согласно склучен Преддоговор/Договор за купопродажба преведен од страна на овластен судски преведувач

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба, намален за износот на сопственото учество

според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба за кредити со намена за купување на недвижен имот-стан/куќа во странство

МИНИМАЛНО СОПТВЕНО УЧЕСТВО:

*15% сопствено учество доколку предмет на обезбедување е изграден имот (со имотен лист)
*25% сопствено учество доколку предмет на обезбедување е неизграден имот (со лист за предбележување на градба)
*можност без сопствено учество во следните случаи:

- вредност на хипотека од 1,33/1 во зависност од кредитната способност и локацијата на имотот
- за рефинансирање на станбени кредити во други банки

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 360 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 600,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

0,50% од одобрениот износ (максимум 15.000,00 ден.)
0% за рефинансирање во други банки

ПРОМОТИВНО:

БЕЗ ПРОВИЗИЈА доколку клиентот има дозволено пречекорување и кредитна картичка со лимит во висина од најмалку 1 плата

Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

услови

  • ДСТИ показател до 50%
  • старосна граница - максимум 80 години на денот на достасување на кредитот. За кокредитобаратели кои воедно се јавуваат како заложни должници нема лимит на старосна граница.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

  • меница и менична изјава, административна забрана на плата/траен налог за пензионери, полиса за осигурување на недвижен имот винкулирана во корист на Банката издадена од компанија прифатлива за Банката и хипотека на недвижен имот
  • ЛТВ показател не поголем од 85%
  • Опционално: Ризико полиса

каматни стапки

Каматни стапки Период на фиксна каматна стапка Период на променлва каматна стапка
до 5-та година по 5-та година
Без ризико полиса 3.50% 6М Еурибор +2,5 п.п., но не помала стапка од 4,5%
Со ризико полиса 3.30% 6М Еурибор +2,3 п.п., но не помала стапка од 4,50%
       
Каматни стапки Период на фиксна каматна стапка Период на променлва каматна стапка
до 10-та година по 10-та година
Без ризико полиса 3.95% 6М Еурибор +2,7 п.п., но не помала стапка од 4,70%
Со ризико полиса 3.75% 6М Еурибор +2,5 п.п., но не помала стапка од 4,70%

* Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.