Кредит за купување на опрема за земјоделие

Кредит за купување на опрема за земјоделие

наменски, за купување на опрема за земјоделие - трактори, комбајни, приклучна механизација и други земјоделски машини


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

- до 30.000,00 ЕУР / 1.800.000,00 МКД

50% сопствено учество

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 60 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • 1% за приматели на плата преку СТББТ;
  • 1,5% за неприматели на плата преку СТББТ

услови

     
  • ДТИ показател не поголем од 50% за сите, освен 33% за вработени во приватни фирми

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

Aдминистративна забрана на плата, меница и менична изјава*, залог на предметот на купопродажба, полиса за осигурување винкулирана во корист на Банката. Не се исклучува можноста како обезбедување да се понуди недвижен имот во сооднос од најмалку 1,33/1 со кредитот.

ЛТВ показател не поголем од 50%

каматни стапки

Променлива, составена од НРКС + маргина за денарски кредити и составена од 6М Еурибор + маргина за кредити со девизна клаузула

Валутна клаузула Каматна стапка 
Денарски кредит со девизна клаузула 6 месечен ЕУРИБОР + 3,5 п.п., не пониска од 7,5%
Денарски кредит НРКС + 5 п.п., не пониска од 7,5%

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

Целна група: Клиенти кои приходот го примаат или во рок од 45 дена ќе го префрлат преку банката