Надоместоци за девизни приливи и одливи на домашни и странски физички лица

НАДОМЕСТОЦИ ЗА ДОМАШНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Отворање девизен штеден влог и издавање штедна книшка Книшка или сметка

Без надоместок, минмален влог противредност на 1000,00 денари

Одржување на платежна сметка и сметки по видување во ЦХФ
 

300,00 ден месечно

Уплата на ефектива во корист на платежна сметка или девизен штеден влог, кредитни трансфери, по основ на пензија

До 30 ЕУР

Над 30 ЕУР

50 денари

150 денари

Уплата на ефектива во корист на платежна сметка или девизен штеден влог, кредитни трансфери со исклучок на уплата по основ на пензии

до 30 ЕУР - 50 ден,

од 31-500 ЕУР-150ден,

од 501-1.000 ЕУР- 200 ден,

од 1.001-5.000 ЕУР-300ден,

од 5.001-10.000 EУР-500 ден,

од 10.001-20.000 EУР-1.200 ден,

од 20.001 ЕУР-50.000- 4000 ден,

од ЕУР 50.001 - ЕУР 100.000 - 6.000 ден,

над 100.001 ЕУР- 9.000 ден

Уплата на ефектива во корист на платежна сметка или девизен штеден влог во ефектива (со исклучок на ЦХФ), кредитни трансфери Без надоместок
Сите уплати  на ефектива во ЦХФ
 0,50% мин.250 ден/макс. 6.000,00 ден
Кредитен трансфер во корист на платежна сметка или девизен штеден влог со назнака за трошоците ОУР
Износ на кредитен трансфер Надоместок Разликата од тарифниот став 2.1 и износот кој го рефундира давателот на  платежни услуги на плаќачот, Доколку давателот на платежни услуги на плаќачот не прифаќа барање за рефундирање ќе се наплатува целиот износ според тарифниот став 2.1
Приливен кредитен трансфер од друг давател на платежни услуги во земјата со исклучок на кредитен трансфер по основ на пензии Надоместок пресметан од другиот давател на платежни услуги + надоместок од тарифниот став 2.1
Приливен кредитен трансфер од друг давател на платежни услуги во земјата по основ на пензии Надоместок пресметан од другиот давател на платежни услуги + надоместок од тарифниот став 2
Приливен кредитен трансфер од друг давател на платежни услуги во земјата по основ на пензија по список Надоместок пресметан од друг давател на платежни услуги + 0,50% од надоместокот на другиот давател на платежни услуги
Враќање на нераспределен девизен приливен кредитен трансфер по барање на клиент, кон друг давател на платежни услуги во земјата
15,00 ЕУР од приливот
Враќање на нераспределен кредитен трансфер -девизен прилив по барање на клиентот  15,00 ЕУР од приливот
Следење на статус на приливни кредитни трансфери Барање  5 ЕУР
Исплата од девизен штеден влог-сметка во:
 
исплата на ефектива од девизна сметка (доколку средствата не потекнуваат од орочен штеден влог)
Денарска противвредност на исплатата

До 1.000 ЕУР без провизија

Над 1.000 ЕУР 0,15% мах. 10.000 ден.

ефектива (за бордеро)
Денарска противвредност на исплатата 1,5% минимум 250 ден.

Извршување кредитни трансфери во странство од девизна платежна сметка доколку трошоците се одбиваат од кредитен трансфер ((SHA)кредитен трансфер

Денарска противвредност

0,30% минимум 600 ден.

Извршување кредитни трансфери во странство од девизна платежна сметка доколку странските трошоци се плаќаат веднаш (ОУР)

За ЕУР,УСД, и КАД

За останати валути

кредитен трансфер до 1.000 ЕУР  22 ЕУР 30 ЕУР
кредитен трансфер од 1.001 до 2.500 ЕУР 
25 ЕУР 35 ЕУР
кредитен трансфер од 2.501 до 5.000 ЕУР 
30 ЕУР 35 ЕУР
кредитен трансфер од 5.001 до 10.000 ЕУР 
0,60% минимум 40 ЕУР 0,60% минимум 50 ЕУР
кредитен трансфер од 10.001 до 100.000 ЕУР 
0,40% минимум 60 ЕУР 0,40% минимум 60 ЕУР
кредитен трансфер над 100.001 ЕУР 
0,30% минимум 300 ЕУР 0,30% минимум 300 ЕУР
Измена на инструкции и ургенции по кредитни трансфери следење на статус на извршување на кредитни трансфери

Барање

Ден. 1000+ фактички надоместок од странскиот давател на платежни услуги

Извршување кредитни трансфери во земјата

Денарска противвредност

0,30% минимум 600 денари

Кредитен трансфер во денари од резиденти во корист на нерезиденти од платежна сметка

Износ на кредитен трансфер

до 10.000 денари  Износ на кредитен трансфер Ден. 100,00
од 10.001 до 100.000 денари  Износ на кредитен трансфер Ден. 200,00
над 100.001 денари  Износ на кредитен трансфер 0,05% мин. Ден. 500, максимум 6000 денари

Кредитен трансфер во валута на средства на сопствена сметка во друга банка

Износ на кредитен трансфер

0,30% минимум 600 денари

Извршување на кредитни трансфери по основ на траен налог

Денарска противвредност

1%, минимум 600 денари

Кредитни трансфери кои не може да се процесираат автоматски (non STP) (кредитни трансфери за кои не може да се обезбеди IBAN < SWIFT и сл.)

кредитен трансфер

според тарифен став 3.3 и 3.4 + 600 ден.

Исплата од девизен штеден влог-сметка, ако приливот потекнува од дознака или чек во:

Денари

Без надоместок

Ефектива

Денарска противвредност

 Доколку пристигнатиот приливен кредитен трансфер не одлежи во Банката на минимален рок од 15 дена: - До 5.000 ЕУР – 1% мин 250 ден. - Од 5.001 ЕУР – 15.000 ЕУР - 0,8% Над 15.001 ЕУР – 0,5%   макс. 30.000 ден Доколку приливен кредитен трансфер одлежи во Банката на минимален рок од 15 дена (со исклучок на ЦХФ) се наплаќа:

 –До 1,000,00еур –без надоместок                                                                                                     – Над 1,000,00еур –надоместок од 0,15% максимум 10,000,00 ден.

Сите исплати во ефектива во ЦХФ Денарска противвредност

 До 5.000 ЕУР – 1% мин 250 ден

 Од 5.001 ЕУР – 15.000 ЕУР - 0,8%

Над 15.001 ЕУР – 0,5%   макс. 30.000 ден
Конверзија (замена на една валута со друга) при исплатата на ефектива од девизен штеден влог-сметка:
 

 

На барање на штедачот
Денарска противвредност на исплатената валута 1%
Кога давателот на платежните услуги сам нуди конверзија
  Без надоместок
Конверзија (замена на една валута со друга) за извршување дознаки во странство
Огласување на девизна штедна книшка-сметка за неважечка
Оглас
Ден.100
Амортизација (замена) на изгубена (оштетена) девизна штедна книшка
Примерок
Ден. 200
Затворање (гаснење) на девизен штеден влог-сметка
Влог или сметка
Ден. 500
Затворање (гаснење) на девизен штеден влог-сметка со пренос на средствата во друга банка
Влог или сметка
Ден. 1000
Издавање полномошно по девизен штеден влог-сметка
  Без надоместок
Доставување известие за извршена уплата (чек или дознака) од штедачите во странство
Без надоместок
Издавање изводи за пресметаната камата на штедниот влог-сметка на штедачите во странство
Без надоместок
Давање усмени и писмени информации на штедачите на Банката од доменот на девизното штедење
Без надоместок
Давање банкарски публикации и рекламни материјали на штедачите на Банката
Без надоместок
Надомест за предвремено разорочување на депозит:
   

Орочени депозити

Скалест депозит

Скалест депозит на 13 месеци

Детско штедење

Долгорочен депозит со фиксен стимулативен додаток

Постепено стимулативно штедење

Долгорочен депозит на 36 месеци

Инвестициски депозит

Барање 1.000 ден.
Долгорочен депозит со антиципативна исплата на камата
Барање 3.000 ден.
Долгорочен депозит на 25 месеци
Барање 1.500 ден.

НАДОМЕСТОЦИ ЗА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА

1 Отворање на девизен штеден влог и издавање штедна книшка Влог или платежна сметка Без Надоместок
Отворање на платежна сметка за нерезидент
Сметка
фиксно 2 ЕУР
Надоместок за одржување на платежна сметка и сметки по видување во ЦХФ без промет на сметката во тековниот месец Без Надоместок 
2 Уплати на ефектива во корист на платежна сметка или девизен штеден влог, кредитни трансфери по основ на пензија (2) До 30 ЕУР ЕУР 1
над 30 ЕУР ЕУР 3
Уплата во корист на платежна сметка или девизен штеден влог приливни кредитни трансфери освен по основ пензии (2.1)

до ЕУР 300

од ЕУР 301 - ЕУР 5.000

од ЕУР 5.001 - ЕУР 10.000

од ЕУР 10.001 - ЕУР 20.000

од ЕУР 20.001 - ЕУР 50.000

од ЕУР 50.001 - ЕУР 100.000

над ЕУР 100.001

5 ЕУР

10 ЕУР

20 ЕУР

 

50 ЕУР

80 ЕУР

 

100 ЕУР

150 ЕУР

2.1.1. Уплата во корист на платежна сметка или девизен штеден влог во ефектива (со исклучок на ЦХФ)    без  надоместок
Уплата на ефектива во ЦХФ 0,50% мин.ЕУР 5 макс. ЕУР 100
2.1.2. Уплата во корист на платежна сметка или девизен штеден влог од кредитни трансфери со назнака за трошоците ОУР  Износ на кредитен трансфер Разликата од тарифниот став 2 или 2.1 и износот кој го рефундира банката на налогодавачот. Доколку банката на налогодавачот не прифаќа барање за рефундирање ќе се наплатува целиот износ според тарифниот став 2 или 2.1

2.1.3

Приливни кредитни трансфери од друг давател на платежни услуги во РСМ со исклучок на приливите по основ на пензии   Надоместокот пресметан од давателот на платежни услуги во РСМ + Надоместокот од тарифниот став 2.1
2.1.4 Приливни кредитни трансфери од друг давател на платежни услуги во РСМ по основ на пензија   Надоместокот пресметан од давателот на платежни услуги во земјата + Надоместокот од тарифниот став 2
2.1.5 Приливни кредитни трансфери од друг давател на платежни услуги во РСМ по основ на пензија по список
Надоместокот пресметан од давателот на платежни услуги во РСМ + 0,50%
2.1.6 Враќање на нераспределен приливен кредитен трансфер по барање на давателот на платежните услуги во РСМ или странство
15,00 ЕУР од приливниот кредитен трансфер
2.1.7.
Враќање на нераспределен девизен прилив по барање на корисникот на платежните услуги
15,00 ЕУР од приливниот кредитен трансфер
2.1.8 Следење на статус на приливни кредитни трансфери
Барање ЕУР 5
3 Подигнување од девизен штеден влог-платежна сметка во:    
3.1. - ефектива Денарска противвредност 1%
  - чекови
  - кредитни писма и други платни инструменти
3.2. Кредитни трансфери од девизна платежна сметка доколку трошоци се одбиваат од кредитниот трансфер (SHA) Денарска противвредност 0,3%, минимум 600 денари
3.2.1. Кредитни трансфери во денари од сметки на нерезиденти во корист на резидентни и нерезиденти платежни сметки на клиенти на давателот на платежни услуги
Налог 0,073% од износот на налогот, минимум 150 денари, максимум 12.000 денари
3.2.2. Кредитни трансфери во денари од страна на нерезиденти во корист на резидентни и нерезидентни платежни сметки на клиенти во земјата кај друг давател на платежни услуги Налог  0,15%, мин. Ден.300,00 максимум 12.000,00
3.3. Извршување прекугранични кредитни трансфери во странство од девизна платежна сметка доколку странските трошоци се плаќаат веднаш (ОУР): За ЕУР,УСД, и ЦАД останати валути
  кредитен трансфер до 1.000 ЕУР 22 ЕУР 30 ЕУР
  кредитен трансфер од 1.001 до 2.500 ЕУР 25 ЕУР 35 ЕУР
  кредитен трансфер од 2.501 до 5.000 ЕУР
30 ЕУР 35 ЕУР
  кредитен трансфер од 5.001 до 10.000 ЕУР
0,60% минимум 40 ЕУР 0,60% минимум 50 ЕУР
  кредитен трансфер од 10.001 ЕУР до 100.000 ЕУР
0,40% минимум 60 ЕУР 0,40% минимум 60 ЕУР
  кредитни трансфери над 100.001 ЕУР 0,30% минимум 300 ЕУР 0,30% минимум 300 ЕУР
3.3.1. Измена на инструкции и ургенции  Барање ЕУР 25 + фактичките трошоци на странската банка
3.3.2. Враќање на нераспределен девизен прилив по барање на клиентот   15 ЕУР од приливот
3.4 Измени на инструкции и ургенции Следење на статус на извршување на кредитни трансфери Денарска противвредност ЕУР 25 + фактичките трошоци на странската банка
3.5 Кредитни трансфери кои не може да се процесираат автоматски (non STP)(кредитни трансфери за кои не може да се обезбеди IBAN, SWIFT и сл.)
кредитен трансфер
Согласно тарифна ставка 3.2 и 3.3 плус ЕУР 10
3.6 Затворање на платежна сметка по барање на клиент
Барање
Без  Надоместок
3.7 Затворање на сметка согласно законски и интерни акти
  Без  Надоместок
4 Конверзија на валути при исплата од девизни сметки-штедни влогови Денарска противвредност на исплатената валута 1%, освен во случај кога банката сама нуди конверзија без Надоместокот
5. Водење на неактивни девизни платежни сметки за физички лица -нерезиденти Девизни платежни сметки кои две години немале долговен промет во банката (освен промет по основ на провизии) без  надоместок
6. Одржување на неактивни девизни депозити по видување за физички лица - нерезиденти Девизни депозити по видување без промени во салдото во период од две години (освен промени по основ на камати и провизии) за физички лица -нерезиденти
без  надоместок

ДЕВИЗНО-ВАЛУТНА ЛИКВИДАТУРА

Откуп на ефективни странски пари и исплата во денари

Без надоместок

  •  Откуп на девизни чекови до 399,00 евра или друга валута во истиот сооднос             *фактичките трошоци ќе се наплаќаат по пристигање на приливот по основ на чекот

Инструмент (чек)

1200 денари, плус фактички транспортни трошоци, максимум 3.600 денари

Преземање парични чекови и други хартии од вредност од граѓани на инкасо (наплата)

Чек

1,5% мин. Ден.3000 при приемот на чекот, плус фактички транспортни трошоци, минимум 3000 денари