Посебен кредит со залог на депозит

Кредит обезбеден со депозит за вработени во фирми и нивни поврзани субјекти кои имаат учество во банката над 60.000.000,00 денари

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот

карактеристики

Намена: Ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот                                                     

Целна група: Наменет за вработени во фирми и нивни поврзани субјекти кои имаат учество во Банката над 60.000.000,00 денари                                                                                                                                                                                           

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

нема ограничување

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 360 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 500,00 МКД

Провизија за одобрен кредит - 0,1% од износот на кредитот, максимум 3.000,00 денари

Трошок за предвремена отплата - 0%

услови

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

  • паричен депозит во иста валута како валутата на кредитот, со рочност еднаква или поголема од рочноста на кредитот
  • договор за владетелски залог
  • меница и менична изјава (само за кредити обезбедени со 103% депозит)

каматни стапки

висина на депозит

променлива каматна стапка на денарски / девизен кредит
за непримателина плата / пензија во банката за примателина плата / пензија во банката
130% депозит од износот на кредитот 1,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот 1,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот
115% депозит од износот на кредитот 1,50 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот
110% депозит од износот на кредитот 1,75 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот
103% депозит од износот на кредитот 2 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот

*3,47% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, со каматна стапка 2,00 п.п. над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот, рок на отплата 360 месеци, провизија за одобрен кредит 0,1% од износот на кредитот

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

Начин на враќање:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1/ со месечна отплата на еднакви ануитети

2/ со месечна отплата на камата, и отплата на вкупниот долг одеднаш на крај на периодот                                                                                                                                                                                                                                                                       3/ отплата на каматата и вкупниот долг одеднаш на крај на периодот