Девизни депозити

Орочени девизни депозити за домашни и странски правни лица со фиксна каматна стапка

1 месец

0,01%

3 месеци

0,02%

6 месеци

0,05%

8 месеци 0,07%

12 месеци

0,30%

24 месеци

0,90%

36 месеци

1,20%