Акредитивно работење

АКРЕДИТИВНО  РАБОТЕЊЕ

Документарниот акредитив нуди единствен, универзално прифатен начин на плаќање во меѓународната трговија затоа што подеднакво ги штити и интересите на купувачот и интересите на продавачот.

Документарниот акредитив е неотповиклива писмена обврска на банката (акредитивна банка) превземена во име на налогодавачот (најчесто купувач на добра или корисник на услуга), дека ќе му ја плати на корисникот (најчесто продавач или давател на услуга), вредноста на документите во одреден временски рок, под услов доставените документи да бидат во согласност со условите и роковите пропишани во акредитивот

 

Ностро (увозен) акредитивот претставува инструмент за плаќање при увоз на стоки и услуги.


Лоро (извозен) акредитив претставува инструмент со кој се обезбедува наплата на извозот на стоки и услуги

што е потребно  за ОТВОРАЊЕ на ностро АКРЕДИТИВ

  • Да имате отворено денарска и девизна сметка во Стопанска Банка а.д. Битола
  • Барање за отворање на акредитив
  • Документарен основ за отворање на акредитив (договор, фактура или про-фактура за договорениот увоз)
  • Да имате уредно пополнет образец 1451 (страна 1 и 2) потпишан од налогодавачот
  • Соответно обезбедување


Лоро (извозен) акредитив претставува инструмент со кој се обезбедува наплата на извозот на стоки и услуги


 Конфирмација


Стопанска Банка а.д. Битола има воспоставено  долгорочна соработка со реномирани светски банки кои вршат конфирмација на издадените акредитиви од Банката.

 

ПРОВИЗИИ И ТРОШОЦИ

Во зависност од видот на акредитивот, обезбедувањето и валутата почнувајќи од 0,30% тромесечно, минимум 1.000,00 денари за ностро акредитиви, 0,10% минимум 1.000,00 денари  за лоро акредитиви согласно Тарифата за надоместоци на Стопанска Банка а.д. Битола.

SWIFT трошоци  - 400,00 МКД