Интрадневен кредит

ИНТРАДНЕВЕН
КРЕДИТ

Намена: покривање на тековни ликвидносни потреби на дневно ниво со цел непречено извршување на платните трансакции во текот на денот.


Карактеристики

Износ на кредитот:

Според кредитоспособноста на барателот на кредитот.

Валута на кредитот:

денари (МКД)

Рок на враќање:

во текот на истиот работен ден

Услови

Обезбедување:

Според важечкиот каталог за обезбедување на Стопанска банка ад Битола во моментот на одобрувањето

Каматни стапки

Каматна стапка:

Без камата

Провизија:

Еднократна провизија согласно Тарифата за надоместоци и услуги на Банката (во моментот 1% еднократно, миинимум 3.000 денари)

Останати провизии:

2.000 денари манипулативен трошок за одобрено барање