Кредит за трајни обртни средства од РБСМ-МСП

Кредит
за трајни
обртни средства
од РБСМ-МСП

Намена: Финансирање на трајни обртни средства за мали и средни претпријатија


Карактеристики

Износ на кредитот:

Според кредитоспособноста на барателот на кредитот, минимум 30.000 ЕУР максимум 300.000 ЕУР

Валута на кредитот:

денарски кредити со девизна клаузула

Рок на враќање:

до 3 години со можност за вклучен грејс период до 6 месеци

Начин на враќање:

еднакви месечни, тромесечни полугодишни отплати на главнина или според однапред дефиниран план на отплата

Услови

Обезбедување:

Согласно Каталогот за обезбедување и политиката на Банката*

Минимално прифатливо обезбедување:

Хипотека над недвижност и/или залог над подвижни предмети и нотарска меница или солемнизиран договор за кредитна изложеност, со извршни клаузули
Останато: важи за компании со над 51% приватна сопственост. Приоритетни клиенти за кредитирање се клиенти кои во тековната во однос на претходната година имаат зголемен обем на работење и извозот, кои имаат спроведено вложување во модернизација, заштеда на енергија, заштита на околина, кои го зголемиле бројот на вработени, кои имаат добра пазарна конкурентност (приходите од работењето поголеми од расходите од работењето, тековна ликвидност поголема од 0,8)

Забранети дејности за кредитирање:

производство на оружје, игри на среќа, активности кои имаат негативно влијание на екологијата, клонирање

Каматни стапки

Каматна стапка:

6,5% годишна, фиксна

Провизија:

до 1 % од одобрениот износ на кредитот

Провизија за превремено враќање на кредитот:

3% од предвремено вратениот износ

Останати провизии:

2.000 денари манипулативен трошок за одобрено барање

Валута на кредитот:

наплатата на кредитот се вршат согласно Одлуката за политика на каматни стапки на Банката