Тарифник за надоместоци на услугите што ги врши Стопанска банка а.д. Битола

Тарифна ставка Вид на услуга Основа за пресметка Висина на надоместокот
II  ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА
1.
ГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ
1.1. Уплата во готово  Износ Без надомест до 12.00 часот по 12.00 часот - 0,15% мин. 50 ден.
1.2. Уплати во готово од правни лица кои немаат ТРС  во Банката Износ 0,6%, минимум 100 ден.
1.3. Уплата во готово кон сметките на Стопанска банка а.д. Битола Налог Без надомест
1.4. Уплата во готово  МКД кованици во износ над 1.000 денари Износ 1%
1.5. Исплата во готово Износ 0,50%, минимум 100 ден.
1.6. Исплата во готово од наменски сметки на овластени менувачници Износ Без надомест
2.
БЕЗГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ 
2.1. Безготовински плаќања во корист на други трансакциски сметки    
  во Банката Налог 35 ден. за налози до 10.000 денари, 40 ден. за налози над 10.000 денари
  кон комитенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку КИБС Налог 55 ден. за налози до 10.000 денари, 60 ден. за налози над 10.000 денари
 

кон комитенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку МИПС

Налог

  320 ден.

   2.2. Безготовински плаќања во корист на други трансакциски сметки со користење на сервисот е-банкинг     
     во Банката Налог Ден 11 по налог
     за комитенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку КИБС Налог Ден 22 по налог
     за комитенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку МИПС Налог 120 ден.
   2.3. Обработка на налог ПП53 за плата    
     во банката -преку КИБС -преку МИПС налог налог налог 7 ден., 20 ден, 80 ден.
   2.4. Обработка на налог ПП53 за плата  со користење на сервисот е-банкинг    
     во банката -преку КИБС -преку МИПС налог налог налог 5 ден., 15 ден, 70 ден.
   2.5. Водење на ТРС     Без надоместок за наменски сметки на овластени менувачници
     Со промет 1-500.000,00 ден. Сметка 400 ден. месечно декурзивно
     Со промет 500.001,00-3.000.000,00 ден. Сметка 800 ден. месечно декурзивно
     Со промет над 3.000.000,00 ден. Сметка 1.200 ден. месечно декурзивно
   2.6. Водење на сметка за куќен совет Сметка 100 ден. месечно декурзивно, за клиенти со над 100 сметки на влезови освен основната сметка
   2.7. Индиректни учесници во МИПС   1.200 ден. месечно декурзивно плус надоместок за изводи
   2.8 Сервисирање на наменска сметка за прилив по договори (ескроу сметка) Договор 6.000,00 ден. месечно антиципативно
   2.8.1.

   Провизија за СМС известување

   *Пакет А вклучува *извршена трансакција со картичка , износ и местото каде е извршена трансакцијата *истекување на рокот на картичката и каде истата може да се подигне *доспеана камата на депозит *доспеан неплатен 

   Пакет А 50,00 ден. месечно
   2.9

   Сервисирање на безбедна размена на податоци преку фајлови со Министерство за труд и социјална политика

   Фајл Ден.4.600,00 -задолжувањето ќе биде на крајот од секој месец
   3.
   ОТВОРАЊЕ НА ПЛАТЕЖНА СМЕТКА
   СМЕТКА
   3.1. Отворање на ПЛАТЕЖНА СМЕТКА Сметка Без надоместок
   3.2. Отворање на ПЛАТЕЖНА СМЕТКА со итна пратка Сметка 500 ден.
   4.
   ЗАТВОРАЊЕ НА ПЛАТЕЖНА СМЕТКА
   Сметка
   4.1 На барање на клиент Сметка без надоместок
   4.2 По законски основ Сметка без надоместок
   5.
   КОМПЛЕТИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АЖУРИРАЊЕ И ПРОВЕРКА НА ПОДАТОЦИ ЗА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК
    Основа за пресметка Висина на надоместокот
   5.1 Надомест за комплетирање документација за ажурирање на податоци 1 документ 256 ден.
   5.2 Надомест за проверка и вкрстување на податоци за вистински сопственик (иницијална проверка и при промена на податок) Промена на податок за вистински сопственик  200 ден.
   6.
   ДРУГИ РАБОТИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 
   6.1. Испраќање извод по телефакс Страница 100 ден.
   6.2. Користење исплати по документарни акредитиви Долговен промет 0.20%
   6.3. Извршување на судски одлуки, задолжница и извршни решенија Судска одлука, задолжница, решение  или налог

   1.200 ден. + 50 ден. од главница

   500 ден. РДТ за физички лица

   6.3.1. Извршување на налог од извршител Налог 1.200 ден. + 50 ден. од главница
   6.3.2. Поднесено барање за извршување на задолжница   500 ден.
   6.3.3. Делумно извршување на решенија Судска одлука, задолжница, решение  или налог Ден. 100 за секоја делумна наплата
   6.3.4 Издавање копија од решение за присилна наплата Решение,налог,извршна исправа 100 ден. до 3 страни + 10 ден. за секоја наредна страна
   6.4. Извршување на акцептен налог   1000 ден.
   6.5. Издавање  преглед за состојбата на сметката  по денови-картица Преглед 300 ден.
   6.6. Потврда  за солвентност Потврда 500 ден.
   6.7. Печатење на извод Извод 20 ден.
   6.8. Препис на извод од тековна година Извод 40 ден.
   6.9. Препис на извод од мината година по завршна сметка Извод 150 ден.
   6.9.1 Препис на изводи за клиенти кои имаат затворени сметки во банката или за кои е поведена стечајна постапка Извод 3.000 ден.
   6.10. Препис на извод од затворена сметка Извод 500 ден.
   6.11. Препис на налог од тековна година Налог 150 ден.
   6.12. Препис на налог од минати година по завршна сметка Налог 500 ден.
   6.13. Пријава за блокада Налог 500 ден.
   6.14. Пријава за деблокада Налог 500 ден.
   6.15. Замена на оштетени банкноти (паричници) Вредност на банкнотата 10%, минимум. 50 ден. по банкнота
   6.16.

   Надомест за изгубен клуч од фах     

   Надомест за користење на фах

   Надомест за подигнување на шалтер

   Клуч

   Фах

   Изводи на шалтер

   200 ден. месечно

   100 ден. месечно

   100 ден. месечно

   6.17. Траен налог за пренос на сопствена сметка во др. домашна банка Во Банката 30 ден.
   Кон друга Банка 50 ден.
   6.18. Издавање преглед за состојбата на сметката по денови-картица за месечен, тримесечен и годишен ДДВ обврзник по клиент-денарска и девизна сметка Картица по клиент за сметки 150 ден., освен од сметки без промет, и наменски сметки за овластени менувачници без надоместок
   6.19. Извештаи по барање на клиент Извештај 200 ден. по страница
   6.20.

   Повлекување на налог од КИБС по барање на клиен

   Повлекување на ПП53 налог од КИБС по барање на клиент 

   Износ по налог

   Збирен налог 

   - до 10 налози

   - од 11-49 налози

   - од 50 налози нагоре

   100 ден.

   100 ден.

   300 ден.

   500 ден.

   7.

   Квалификувани дигитални сертификати

   7.1. КИБС Сертификат (нов или обнова) на нов ПКИ токен Сертификат + токен  
    

   Verba Sign PKI Token на 1 година

   Сертификат на нов ПКИ токен Ден. 3.000

    

   Verba Sign PKI Token на 2 години

   Сертификат на нов ПКИ токен

   Ден. 4.200

    

   Verba Sign PKI Token на 3 години

   Сертификат на нов ПКИ токен

   Ден. 5.500

    

   Verba Sign Pro PKI Token на 1 година

   Сертификат на нов ПКИ токен

   Ден. 3.200

    

   Verba Sign Pro PKI Token на 2 години

   Сертификат на нов ПКИ токен

   Ден. 4.400

   Verba Sign Pro PKI Token на 3 години

   Сертификат на нов ПКИ токен Ден. 6.600
   7.2. КИБС Сертификат (нов или обнова) на постоечки ПКИ токен
    

   Verba Sign PKI Token на 1 година

   Сертификат на постоечки ПКИ токен  Ден. 1.800

    

   Verba Sign PKI Token на 2 години

   Сертификат на постоечки ПКИ токен

   Ден. 2.700

    

   Verba Sign PKI Token на 3 години

   Сертификат на постоечки ПКИ токен

   Ден. 4.200

    

   Verba Sign Pro PKI Token на 1 година

   Сертификат на постоечки ПКИ токен

   Ден. 1.800

    

   Verba Sign Pro PKI Token на 2 години

   Сертификат на постоечки ПКИ токен

   Ден. 3.120

    

   Verba Sign Pro PKI Token на 3 години

   Сертификат на постоечки ПКИ токен Ден. 4.370
   7.3. Деблокада на сертификат Сертификат PKI токен 400 ден.  
   7.4. Поништување на дигитален сертификат Сертификат PKI токен 500 ден.
   8.

   ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

   8.1. Месечно одржување на е-банкинг (по фирма) Услуга 150 ден. 

   Последна промена: 06.10.2023 г.

   256 ден.