Сефови

ЦЕНОВНИК ЗА СЕФОВИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

ознака димензии месечен износ годишен износ
А1 100х300х500 610 6.710
А2 150х300х500 680 7.480
А3 200х300х500 760 8.360
А4 300х300х500 790 8.690
А5 600х300х500 860 9.460

 Во надоместокот за сеф е вклучен данокот на додадена вредност од 18 %.