ПРОМОТИВЕН ДЕПОЗИТ СО ФИКСНА КАМАТНА СТАПКА НА 25 И 36 МЕСЕЦИ ВО ЕУР

Критериуми

Депозит во ЕУР со фиксна каматна

стапка на 25 месеци*

Депозит во ЕУР со фиксна каматна

стапка на 36 месеци

Минимален задолжителен влог  500,00 еур 500,00 еур
Валута ЕУР ЕУР
Рок на орочување 25 месеци 36 месеци
Каматна стапка
2,10% 2,25 %
Исплата на камата
На денот на доспевање на влогот или
месечна исплата на камата
Годишно, по 12 месеци од датумот на влогот, односно
12 месеци од претходно исплатена камата
Можност за разорочување
Предвремено повлекување на депозитот
пред истекот на договорениот рок на орочување
(предвремено разорочување) е можно со писмено
барање на Вложувачот. Во тој случај се врши
раскинување на договорот во целост и се наплаќа
надомест за предвремено раскинување на влогот.
На вложувачот му се пресметува камата со примена на
каматна стапка по видување, за периодот од датумот на орочување/
преорочување до датумот на повлекување на депозитот
Предвремено повлекување на депозитот
пред истекот  на договорениот рок на орочување
(предвремено разорочување) е можно со писмено
барање на Вложувачот. Во тој случај се врши
раскинување на договорот во целост и се наплаќа
надомест за предвремено раскинување на влог.
На Вложувачот му се пресметува камата со примена на
каматна стапка по видување, за периодот од датумот на орочување/
преорочување до датумот на повлекување на депозитот.

Надомест за предвремено

разорочување

фиксен износ 1.500,00 денари фиксен износ 1.000,00 денари

*Овој тип на депозит важи само за клиенти кои користат најмалку 3 други производи во Банката

  Каматнaтa стапкa е фиксна и е на годишно ниво