Puna dokumentare

PUNA DOKUMENTARE

Misioni ynë është që me profesionalizëm, përkushtim, shpejtësi dhe precizitet të kryejë shërbimet e punës dokumentare, lehtësimin e operacioneve afariste të klientëve tanë. Mbështetja këshillëdhënëse është garanci e fuqishme për klientë të kënaqur dhe me suksesin e vet të veprimtarisë.

Puna dokumentare është pjesë e ofertës së shërbimeve dhe prodhimeve për klientët e Bankës.

  • Garancitë
  • Akreditivat
  • Inkaso

   Lista tarifore


   Lista e kontaktit

   Nikolçe Trajçeski – Udhëheqës i Shërbimit për akreditiva dhe garanci;

   Telefoni: 047 207 526

   e-mail NIKOLCE.T@stbbt.com.mk

    

   Divna Popovska – Bashkëpunëtor profesional në shërbimin për akreditiva dhe garanci;

   Telefoni: 047 207 735

   e-mail DIVNA.P@stbbt.com.mk

   Puna me garancitë

   PUNA ME GARANCITË

   Garancia bankare paraqet instrumentin e vetëm dhe më të sigurt për sigurimin e pagesës mes subjekteve afariste, si detyrim i parevokueshëm i Bankës (në formë të shkruar) të paguajë shumë të caktuar parash, në rast të mosrealizimit të detyrimeve që janë kontraktuar ndërmjet dy subjekteve.

   Si urdhërdhënës dhe shfrytëzues i garancive bankare mund të paraqiten persona juridik dhe fizik.

   Llojet e garancive, të cilat i jep Stopanska banka sh.a. Manastir

   GARANCI PËR SIGURIMIN E PAGESËS – GARANCI TË PAGESËS

    • Garanci të pagesës për furnizimin e mallrave / kryerjen e shërbimeve
    • Garanci doganore (e përgjithshme dhe individuale)
    • Garanci kreditore
    • Garanci për sigurimin e pagesës së detyrimeve tatimore
    • Garanci për sigurimin e pagesës së shërbimeve komunale dhe qirave
    • Garanci për lëshimin e karneteve TIR dhe sigurimin e detyrimeve ndaj IATA
    • Garanci për sigurimin e detyrimeve të një subjekti ndryshe nga Urdhërdhënësi, respektivisht për marrjen potenciale përsipër të borxhit nga raportet afariste ndërmjet subjekteve tjera, pavarësisht nga karakteri i detyrimit (garancia kolaterale)

     GARANCITË E REALIZIMIT

      • Garancia e likuidimit / tenderimit
      • Garancia për kryerjen e mirë (cilësore) të punës (marrëveshjes)
      • Garancia për kthimin e paradhënies (garanci e paradhënies)
      • Garancia për detyrime në periudhën e garantimit
      • Lloje të tjera të garancive në përputhje me kërkesën dhe nevojat e klientit

       çfarë është e nevojshme për lëshimin e garancive bankare nostro

       • Të keni të hapur llogari në denarë dhe deviza në Stopanska banka sh.a a Manastir
       • Kërkesë për lëshimin e garancisë
       • Bazë dokumentare për lëshimin e garancisë (marrëveshje, pro-faturë, faturë, porosi, dokumentet e tenderit ose tjetër dokument i cili e dëshmon biznesin e tregtimit)
       • Garanci adekuate


        garancitë bankare LORO

        Stopanska banka sh.a . Manastir për klientët e vet i kryen edhe shërbimet e mëposhtme të garancisë loro:

         • Konsultative këshillëdhënëse
         • Marrja e garancive nëpërmjet SWIFT-it ose klientit në origjinal dhe identifikimit të autenticitetit të nënshkrimeve;
         • Nostrifikimi – përcjellja e garancisë deri te shfrytëzuesi;
         • Përcjellja e kërkesës për arkëtimin sipas garancisë loro nga shfrytëzuesi deri te Banka garantuese së bashku me dokumentet përcjellëse.


          KOMISIONE DHE SHPENZIME

          Në varës nga lloji i garancisë, sigurimit dhe valutës, fillon nga 0,15% në tre muaj, minimum 1.500,00 denarë, në përputhje me Tarifën mbi kompensimet e Stopanska banka sh.a. Manastir.

          Puna me akreditive

          PUNA ME AKREDITIVE

          Akreditivi dokumentar ofron mënyrën e vetme, të pranuar në mënyrë universale, për pagesa në tregtinë ndërkombëtare, për shkak se në mënyrë të njëjtë i mbron interesat e blerësit dhe ato të shitësit.

          Akreditivi dokumentar është një detyrim i parevokueshëm me shkrim i bankës (banka akreditive) marrë në emër të urdhërdhënësit (më së shpeshti blerës i mallrave apo shfrytëzues i shërbimit), se do t’ia paguajë klientit (në raste më të shpeshta shitësi ose dhënësi i shërbimeve), vlera e dokumenteve në një periudhë të caktuar kohore, me kusht që dokumentet e dorëzuara të jenë në pajtim me kushtet dhe afatet në akreditiv.

           

          Akreditivi Nostro (importues) paraqet instrument për pagesë gjatë importimit të mallrave dhe shërbimeve.


          Akreditivi Loro (eksportues) parqet instrument me të cilin sigurohet pagesa e eksportit të mallrave dhe shërbimeve.

          çfarë është e nevojshme për HAPJEN e AKREDITIVIT nostro

          • Të keni të hapur llogari në denarë dhe deviza në Stopanska banka sh.a a Manastir
          • Kërkesë për hapje të akreditivit
          • Bazë dokumentare për hapjen e akreditivit (marrëveshje, faturë ose pro-faturë për importin e kontraktuar)
          • Të keni të plotësuar drejtë formularin 1451 (faqja 1 dhe 2) të nënshkruar nga urdhërdhënësi
          • Garanci adekuate


           Akreditivi Loro (eksportues) paraqet instrument me të cilin sigurohet arkëtimi i eksportit të mallrave dhe shërbimeve


           Konfirmimi


           Stopanska banka sh.a. Manastir ka vendosur bashkëpunim afatgjatë me banka me renome botërore, të cilat kryejnë konfirmimin e akreditivave të dhëna nga Banka.

            

           KOMISIONE DHE SHPENZIME

           Varësisht nga lloji i akreditivit, garancia dhe valuta, fillon nga 0,30% në tre muaj, minimum 1.000,00 për akreditive nostro, 0,10% minimum 1.000,00 denarë për akreditive loro, në përputhje me Tarifën mbi kompensimet e Stopanska banka sh.a. Manastir.

           shpenzime SWIFT - 400,00 MKD.

           Inkaso

           PGESAT INKASO

           Inkaso është instrument i cili përdoret në operacionet tregtare ndërkombëtare dhe paraqet pagesë, gjegjësisht arkëtim të një pjese të shumës së mjeteve nëpërmjet bankës në bazë të prezantimit të dokumenteve të caktuara. Në pagesat inkaso Banka paraqitet në rolin e ndërmjetësuesit.

           Paralelisht me dërgesën e mallit eksportuesi i dorëzon dokumentet në bankën e vet, e cila i përcjell deri te banka e eksportuesit të përcjella me udhëzime të përpikta të pagesës. Banka e importuesit i dorëzon dokumentet, me atë edhe pronësinë mbi mallin në momentin kur të njëjtat i arkëton nga vetë importuesi, e bën pagesën ndaj bankës së importuesit në përputhje me udhëzimet e marra dhe kështu mbyllet i tërë cikli financiar.

           Banka bën dërgimin e dokumenteve për arkëtim – nostro inkaso dhe pranimin e dokumenteve për pagesë – loro inkaso.

           Gjatë operacionit inkaso, dokumente mund të jenë dokumente financiare (fatura, kambiale, çeqe) ose edhe dokumente komerciale (dokumente transporti, për sigurim, certifikata të ndryshme, etj.), por në rastet më shpeshta dokumente të kombinuara.

           çfarë është e nevojshme për operacionet inkaso

           Të keni të hapur llogari në denarë dhe në deviza në Stopanska banka sh.a. Manastir.

            

           KOMISIONE DHE SHPENZIME

           Komisioni për inkaso është në përputhje me Tarifën mbi kompensimet e Stopanska banka sh.a. Manastir

           duke filluar nga 0,26%, nga shuma e arkëtimit, minimum 500,00 MKD.