PUNA ME GARANCITË

Garancia bankare paraqet instrumentin e vetëm dhe më të sigurt për sigurimin e pagesës mes subjekteve afariste, si detyrim i parevokueshëm i Bankës (në formë të shkruar) të paguajë shumë të caktuar parash, në rast të mosrealizimit të detyrimeve që janë kontraktuar ndërmjet dy subjekteve.

Si urdhërdhënës dhe shfrytëzues i garancive bankare mund të paraqiten persona juridik dhe fizik.

Llojet e garancive, të cilat i jep Stopanska banka sh.a. Manastir

GARANCI PËR SIGURIMIN E PAGESËS – GARANCI TË PAGESËS

  • Garanci të pagesës për furnizimin e mallrave / kryerjen e shërbimeve
  • Garanci doganore (e përgjithshme dhe individuale)
  • Garanci kreditore
  • Garanci për sigurimin e pagesës së detyrimeve tatimore
  • Garanci për sigurimin e pagesës së shërbimeve komunale dhe qirave
  • Garanci për lëshimin e karneteve TIR dhe sigurimin e detyrimeve ndaj IATA
  • Garanci për sigurimin e detyrimeve të një subjekti ndryshe nga Urdhërdhënësi, respektivisht për marrjen potenciale përsipër të borxhit nga raportet afariste ndërmjet subjekteve tjera, pavarësisht nga karakteri i detyrimit (garancia kolaterale)

   GARANCITË E REALIZIMIT

    • Garancia e likuidimit / tenderimit
    • Garancia për kryerjen e mirë (cilësore) të punës (marrëveshjes)
    • Garancia për kthimin e paradhënies (garanci e paradhënies)
    • Garancia për detyrime në periudhën e garantimit
    • Lloje të tjera të garancive në përputhje me kërkesën dhe nevojat e klientit

     çfarë është e nevojshme për lëshimin e garancive bankare nostro

     • Të keni të hapur llogari në denarë dhe deviza në Stopanska banka sh.a a Manastir
     • Kërkesë për lëshimin e garancisë
     • Bazë dokumentare për lëshimin e garancisë (marrëveshje, pro-faturë, faturë, porosi, dokumentet e tenderit ose tjetër dokument i cili e dëshmon biznesin e tregtimit)
     • Garanci adekuate


      garancitë bankare LORO

      Stopanska banka sh.a . Manastir për klientët e vet i kryen edhe shërbimet e mëposhtme të garancisë loro:

       • Konsultative këshillëdhënëse
       • Marrja e garancive nëpërmjet SWIFT-it ose klientit në origjinal dhe identifikimit të autenticitetit të nënshkrimeve;
       • Nostrifikimi – përcjellja e garancisë deri te shfrytëzuesi;
       • Përcjellja e kërkesës për arkëtimin sipas garancisë loro nga shfrytëzuesi deri te Banka garantuese së bashku me dokumentet përcjellëse.


        KOMISIONE DHE SHPENZIME

        Në varës nga lloji i garancisë, sigurimit dhe valutës, fillon nga 0,15% në tre muaj, minimum 1.500,00 denarë, në përputhje me Tarifën mbi kompensimet e Stopanska banka sh.a. Manastir.