Llogari në deviza për persona fizik

Llogari në deviza mund të hapin persona fizik – rezident dhe jorezident.

Hapja e llogarive në deviza për persona fizik - rezident:

Rezident janë personat fizik me vendbanim të përhershëm në republikën e Maqedonisë ose persona, të cilët përkohësisht qëndrojnë në Republikën e Maqedonisë në bazë të një lejeqëndrimi të vlefshëm, respektivisht një vize pune në afat prej jo më pak se 6 muaj.

Për të hapur një llogari në deviza, personat fizik – rezident, duhet të kenë letërnjoftim ose dokument udhëtimi të vlefshëm, dhe ato t’i prezantojnë në sportelet e Bankës.

Aplikim për regjistrim të klientit si person fizik.

Banka hap llogari të transaksionit për poseduesin e llogarisë,

nëse ai i plotëson kushtet e mëposhtme:

  • parashtron kërkesë për hapjen e llogarisë        
  • plotëson Aplikim për identifikimin/përditësimin e klientit – person fizik
  • plotëson Shtojcën 1 Pyetësor FATCA për klientë persona fizik,
  • paraqet dokumente, të cilat mundësojnë identifikimin e Poseduesit të llogarisë, përfaqësuesin dhe personat e autorizuar për të pasur qasje në mjetet e llogarisë, duke i pasur parasysh dispozitat, përfshirë edhe dispozitat e ligjit i cili i referohet parandalimit të larjes së parave, dhe
  • paraqet të gjitha të dhënat e nevojshme dhe dokumente të tjera në përputhje me dispozitat aktuale dhe eventualisht dokumente të tjera, të cilat mund t’i kërkojë Banka.
  • dokumentet e nevojshme për hapjen e llogarisë duhet të prezantohen në origjinal ose në fotokopje të vërtetuara nga personi i autorizuar (noteri), dhe me atë rast Banka detyrimisht mban një kopje të dokumenteve të prezantuara.

   Pas pranimit të kërkesës për hapjen e llogarisë dhe tërë dokumenteve të kompletuara, Banka lidh kontratë për llogari në deviza të jo-rezidentit dhe e hap llogarinë, ose e refuzon kërkesën.

   Hapja e llogarive në deviza për persona fizik – jo-rezident

   Personat fizik nga jashtë, të cilët qëndrojnë në Republikën e Maqedonisë, mund të hapin llogari në Stopanska banka sh.a. Manastir, në sportelet e Bankës në më shumë qytete në Maqedoni.

   Klienti, personi fizik nga jashtë – jo-rezident, identifikohet duke parashtruar:

   • dokument të vlefshëm për identifikim, dokument udhëtimi, në origjinal ose kopje të vërtetuar te Noteri ose institucioni i autorizuar në shtetin e banimit;
   • letërnjoftim të vlefshëm, nëse personi vjen nga një shtet anëtar i Bashkimit Europian ose nga një shtet me të cilin Republika  e Maqedonisë ka lidhë Marrëveshje bilaterale për udhëtime ndërkufitare të shtetasve të dy vendeve (Serbia, Shqipëria dhe Mali i Zi).

   Në rast se në dokumentin e prezantuar për identifikim nuk ka ndonjë të dhënë të nevojshme, banka mund të kërkojë dokument tjetër ose deklaratë të verifikuar te Noteri për të dhënat e kërkuara dhe saktësinë e tij.

   Banka hap llogari në deviza për jo-rezidentin, nëse ai i plotëson kushtet e mëposhtme:

    • parashtron kërkesë për hapjen e llogarisë;
    • plotëson Aplikim për identifikimin/përditësimin e klientit – person fizik;
    • plotëson Shtojcën 1 Pyetësor FATCA për klientë persona fizik;
    • paraqet dokumente, të cilat mundësojnë identifikimin e Poseduesit të llogarisë, përfaqësuesin dhe personat e autorizuar për të pasur qasje në mjetet e llogarisë, duke i pasur parasysh dispozitat, përfshirë edhe dispozitat e ligjit i cili i referohet parandalimit të larjes së parave, dhe
    • paraqet të gjitha të dhënat e nevojshme dhe dokumente të tjera në përputhje me dispozitat aktuale dhe eventualisht dokumente të tjera, të cilat mund t’i kërkojë Banka;
    • parashtron Deklaratë për njohjen e dispozitave ligjore në republikën e Maqedonisë, në bazë të së cilave klienti është identifikuar në bankë me status jo-rezident.

     Pas pranimit të kërkesës për hapjen e llogarisë dhe tërë dokumenteve të kompletuara, Banka lidh kontratë për llogari në deviza të jo-rezidentit dhe e hap llogarinë, ose e refuzon kërkesën.

     Me këtë llogari mund të menaxhojë personi, i cili e ka hapur llogarinë, ose personi i autorizuar nga ana e tij, i cili e ka deponuar nënshkrimin e vet.

     Personi i autorizuar për çështjet e llogarive të jo-rezidentëve – person fizik, identifikohet me dokument të vlefshëm të tij për identifikim, adekuat për statusin e klientit dhe autorizim me shkrim, të nënshkruar nga pronari i llogarisë në origjinal ose kopje të vërtetuar te Noteri/institucioni i autorizuar në shtetin e banimit.


     Të hyra në deviza për persona fizik

     Për arkëtimin e mjeteve nga jashtë, dërguesit duhet t’ia jepni të dhënat Tuaja të mëposhtme:

     1. Emri dhe mbiemri
     2. Adresa
     3. Numri i llogarisë ose numri i IBAN-it (mund ta merrni në sportelet e Bankës)
     4. Emri i bankës sonë: STOPANSKA BANKA a.d. BITOLA
     5. Adresa e Bankës: Dobrivoje Radosavljevik 21
     6. Kodi ynë i SWIFT-it: STBBMK22.

     Udhëzime për pranimin e të hyrave në deviza nga jashtë mund të merrni në sportelet e Bankës në të gjitha degët në vend.

     1. Personi fizik nga vendi - rezident

     Personi fizik, banor i Republikës së Maqedonisë – rezident, mund të pranojë mjete nga jashtë një shumë të pakufizuar të mjeteve nga një person tjetër fizik, banor i një shteti të huaj – jorezident.

     Personi fizik, banor i Republikës së Maqedonisë – rezident, mund të pranojë mjete nga llogaria e vet jashtë vendit, në bazë të Vendimit për mënyrën dhe kushtet dhe sipas plotësimeve të tij, në bazë të së cilave rezidentët që nuk janë banka të autorizuara mund të hapin dhe të kenë llogari jashtë vendit.

     Personi fizik, banor i Republikës së Maqedonisë – rezident, mund të pranojë mjete nga jashtë nga një person juridik me seli në një shtet të huaj – jorezident, një shumë që nuk është e limituar, por për të cilën duhet që Bankës t’i jep informatë se në çfarë baze janë të hyrat.

     Varësisht nga informata e klientit, në përputhje me ligjin, Banka mund të kërkojë edhe dokument të vlefshëm për bazën e pagesës, veçanërisht nëse të hyrat janë në grupin e transferteve kapitale.

     Përfituesi i arkëtimit duhet që në afat prej 5 ditë pune nga dita e pranimit të njoftimit nga Banka t’i dorëzojë të dhënat e nevojshme për lejimin e mjeteve në llogari të tij.

     2. Personi fizik nga jashtë – jo-rezident

     Personi fizik nga jashtë – jo-rezident, mund të pranojë mjete nga jashtë në shumë të pakufizuar.

     Në rast të Pagimit në valutë të huaj efektive të shumave më të larta se 10.000 euro, klienti – jorezident, paraqet edhe vërtetim me shkrim për paratë e huaja efektive të depozituara, të lëshuar nga Drejtoria e Doganës së Republikës së Maqedonisë.


     1.     Emri dhe mbiemri

     Pagesa në deviza për persona fizik

     Për transferimin e mjeteve në deviza jashtë vendit me dërgesë, në Bankë duhet të dorëzohen të dhënat e mëposhtme:

     1. Emri dhe mbiemri i personit ose emri i sipërmarrjes – përfitues i pagesës
     2. Adresa e saktë
     3. Numri i llogarisë ose numri i IBAN-it
     4. Emri i bankës tek e cila përfituesi ka llogari
     5. Adresa e bankës ose degës
     6. Numri i degës, respektivisht Sort Cod, numri ABA ose BLZ (nëse ekziston mundësia)
     7. Kodi i SWIFT-it të Bankës (kodi është i detyrueshëm)

     Personi fizik, banor i Republikës së Maqedonisë – rezident,  mund t’i dërgojë mjete jashtë vendit një personi fizik – banor i një shteti të huaj – jorezident, një shumë maksimale prej EUR 2.500 në muaj.

     Personi fizik, banor i Republikës së Maqedonisë – rezident, mund t’i dërgojë mjete jashtë vendit një personi juridik me seli  jashtë vendit – jorezident, një shumë e cila nuk është e limituar, por për të cilën duhet Bankës t’i dorëzojë dokument të vlefshëm, në bazë së të cilit do të bëhet pagesa: faturë, pro-faturë, marrëveshje apo tjetër.

     Transfertet e personave fizik vendor në vendet e huaja - rezident, të cilat i referohen shpenzimeve jetësore familjare (qëndrimi jashtë vendit për shkak të shkollimit, kurimit dhe shpenzime të tjera), si dhe për transferte personale të mjeteve në kundërvlerë deri në EUR 2.500 në muaj, mund të kryhen edhe pa prezantimin e një dokumenti të duhur, mjafton vetëm informata. Për transferte më të larta se EUR 2.500 detyrimisht prezantohet dokument në bazë të të cilit konstatohet pagesa.

     Për transferte nga personi fizik – rezident, në llogari të vet në një bankë jashtë vendit vlejnë rregullat sipas të Vendimit për mënyrën dhe kushtet dhe sipas plotësimeve të tij, në bazë të së cilave rezidentët që nuk janë banka të autorizuara mund të hapin dhe të kenë llogari jashtë vendit.

     Banka është e obliguar që urdhrin për pagesë 1450 ta realizojë me datë të valutës më së voni në ditën e tretë nga dita e pranimit të urdhrit, përveç nëse nuk është kontraktuar më ndryshe me urdhërdhënësin.

     Tek personat fizik nga jashtë – jorezident, transfertet e mjeteve jashtë vendit dhe tërheqja e mjeteve efektive në deviza bëhet pa kufizime.


     Kompensime për hyrjet dhe daljet në deviza të personave fizik të vendit dhe të jashtëm

     KOMPENSIME PËR PERSONA FIZIK     Hapja e depozitës së kursimit në deviza dhe lëshimi i librezës së kursimit Librezë ose llogari
     Pa kompensim, depozitim minimal në kundërvlerë për 1000,00 denarë
     Pagesë në dobi të LLT apo depozitë e kursimit në deviza me çeqe, letra të kreditit, remitanca dhe instrumente të tjera pagesash Deri në 30 EUR

     Mbi 30 EUR
     pa kompensim,

     fiks 120 denarë shpenzim faktik
     Pagesë në dobi të LLT apo depozitë e kursimit në deviza në efektivë dhe me remitanca të emërtuara për shpenzimet OUR
     Pa kompensim
     Të hyra nga një bankë tjetër vendore
     Kompensim i llogaritur nga banka vendore
     Kthimi i të hyrave të pashpërndara me kërkesë të palës, bankës vendore
     15,00 EUR  nga të hyrat
     Kthimi i të hyrave të pashpërndara me kërkesë të klientit
     15,00 EUR  nga të hyrat
     Realizimi i remitancave jashtë vendit nga llogaria e transaksionit në deviza, nëse anulohen shpenzimet nga remitanca (SHARED)

     Kundërvlerë në denarë

     0,30% minimum 600 den.

     Realizimi i remitancave jashtë vendit nga llogaria e transaksionit në deviza, nëse shpenzimet jashtë vendit paguhen menjëherë (ОUR):

     • remtanca deri në 2.500 EUR
     • remitanca prej 2.501 deri në 5.000 EUR
     • remitanca prej 5.001 deri në 10.000 EUR
     • remitanca prej 10.001 EUR deri në 100.000 EUR
     • remitanca mbi 100.001 EUR
     Kundërvlerë në denarë
     • 20 EUR
     • 30 EUR
     • 0,60% minimum 40 EUR
     • 0,40% minimum 60 EUR
     • 0,30% minimum 300 EUR
     Realizimi i remitancave në vend Kundërvlerë në denarë 0,30% minimum 600 denarë
     Realizimi i remitancave në vend në llogari të të njëjtit pronar në bankë tjetër Kundërvlerë në denarë 0,30% minimum 600 denarë, maksimum 3.000 denarë
     Realizimi i remitancave në bazë të urdhrit automatik Kundërvlerë në denarë 1%, minimum 600 denarë
     Pagesa nga depozita e kursimit në deviza-llogaria, nëse të hyrat vijnë nga remitanca ose çeku në:     Denarë


     Pa kompensim
     Efektivë

     Kundërvlerë në denarë


     • 0.5% nga të hyrat e arritura,
     • në rast se të hyrat e arritura lihen me afat ose qëndrojnë në Bankë për një afat minimal prej 15 ditësh ose shfrytëzohen për pagesa me dërgesë jashtë vendit, 1% nuk arkëtohet
      KOMPENSIME PËR PERSONAT FITIK NGA JASHTË
      1 Hapja e depozitës së kursimit në deviza dhe lëshimi i librezës së kursimit Depozitim apo llogari Pa kompensim
      2 Pagesa në dobi të LLT ose depozitë e kursimit në deviza me çeqe, letra kreditore, remitanca dhe instrumente të tjera të pagesave Deri në 30 EUR Pa kompensim
      mbi 30 EUR fiks 2 EUR shpenzim faktik
      2.1.1. Pagesa në dobi të LLT ose depozitë e kursimit në deviza me çeqe, letra kreditore, remitanca dhe instrumente të tjera të pagesave   Pa kompensim
      2.1.2. Të hyra nga një bankë tjetër vendore   Kompensim i llogaritur nga banka vendore
      2.1.3. Kthimi i të hyrave të pashpërndara me kërkesë të palës, bankës vendore   15,00 EUR nga të hyrat
      2.1.4. Kthimi i të hyrave të pashpërndara me kërkesë të klientit   15,00 EUR nga të hyrat
      3 Tërheqja nga depozita e kursimit në deviza-llogaria në:    
      3.1. - efektivë Kundërvlerë në denarë 1%
        - çeqe
        - letra kreditore dhe instrumente të tjera të pagesave
      3.2. Remitanca nga llogaria e transaksionit në deviza, nëse shpenzimet anulohen nga remitanca (SHARED) Kundërvlerë në denarë 0,3%, minimum 600 denarë
      3.2.1. Pagesa nga llogari në denarë deri në 100.000,00 denarë    
        -i brendshëm Urdhër Den.30,00
        -Nëpërmjet SNBK Urdhër Den.50,00
        -Nëpërmjet SNPM deri në 12:00 Urdhër Den.110.00
        -Nëpërmjet SNPM pas  12:00 Urdhër Den.200.00
      3.2.2. Pagesa nga llogaria në denarë mbi 100.000,00 denarë Shuma e dërgesës 0,15%, min. Den.300,00
      3.3. Realizimi i remitancave nga llogaria e transaksionit në deviza, nëse shpenzimet jashtë vendit paguhen menjëherë (OUR): Kundërvlerë në denarë  
        remitanca deri në 2.500 EUR
      remitanca prej 2.501 deri në 5.000 EUR
      remitanca prej 5.001 deri në 10.000 EUR
      remitanca prej 10.001 EUR deri në 100.000 EUR
      remitanca mbi 100.001 EUR
        20 EUR
      30 EUR
      0,60% minimum 40 EUR
      0,40% minimum 60 EUR
      0,30% minimum 300 EUR
      3.3.1. Ndryshimi i udhëzimeve dhe urgjencave Kërkesë EUR 10 +  shpenzimet faktike të bankës jashtë vendit
      3.3.2. Kthimi i të hyrave të pashpërndara me kërkesë të klientit   15,00 EUR nga të hyrat
      3.3.3. Ndryshimi i udhëzimeve dhe urgjencave Kërkesë 20,00 EUR në kundërvlerë në denarë + shpenzimet faktike të bankës jashtë vendit
      3.4. Realizimi i remitancave në bazë të urdhrit automatik Kundërvlerë në denarë 1%, minimum 600 denarë
      4 Konversioni i valutave gjatë tërheqjes nga llogaritë në deviza-depozitave të kursimit Kundërvlerë në denarë e valutës së paguar 1%, përveç në rast kur banka vetë ofron konversion pa kompensim
      KOMPENSIME PËR BLERJEN E ÇEQEVE NË DEVIZA      Blerja e çeqeve të udhëtimit

      Instrumenti (çek)

      Den. 500
      Blerja e çeqeve në deviza      • deri në 49,99 euro ose valutë tjetër me proporcion të njëjtë

      Instrumenti (çek)

      Den. 300
      • prej 50,00 euro deri në 999,99 euro ose valutë tjetër me proporcion të njëjtë

      Instrumenti (çek)

      Den. 500
      • mbi 1000,00 euro ose valutë tjetër me proporcion të njëjtë

      Instrumenti (çek)

      Den. 1200
      • të çeqeve të lëshuara në USD

      Instrumenti (çek)

      1,0%, minimum denarë 1.000,00 denarë + 1.000,00 denarë

      Marrja përsipër e çeqeve dhe letrave të tjera me vlerë nga qytetarë me inkaso (arkëtim)

      Çek 1,5% min. Den.2000 me rastin e pranimit të çekut


      Kundërvlerë në denarë