Критериуми
Минимален задолжителен влог: 100,00 еур
Валута:  ЕУР
Рок на орочување: 13 месеци
Исплата на камата:  на крај на период  
Можност за разорочување:  Предвремено повлекување на депозитот пред истекот на договорениот рок на орочување (предвремено разорочување) е можно со писмено барање на Вложувачот. Во тој случај се врши раскинување на договорот во целост, и се пресметува камата со примена на каматна стапка по видување, за периодот од датумот на орочување /преорочување до датумот на повлекување на депозитот.
Надомест за предвремено разорочување:  фиксен износ 1.000,00 денари
СКАЛЕСТ ДЕПОЗИТ ЕУР Каматни стапки*
до 10.000,00 ЕУР 1,00%
од 10.001,00 ЕУР до 30.000,00 ЕУР 1,10%
над 30.001,00 ЕУР  1.20%

* Каматните стапки се на годишно ниво