Скалестиот депозит може да биде денарски или девизен штеден влог, чија каматна стапка зависи од висината на влогот.

• Периоди на штедење -  3, 6, 12, 24 и 36 месеци;

• Пресметка на камата -  месечно, со прилагодливи годишни каматни стапки кои се пресметуваат по пропорционален метод;

• Исплата на камата – каматата ќе се исплаќа во истата валута како депозитот, месечно, на трансакциска сметка на депонентот, за што тој е обврзан да потпише изјава за пренос на каматата на трансакциска сметка;

• Предвремено повлекување на депозитот пред истекот на договорениот рок на орочување (предвремено разорочување) е можно со писмено барање на Вложувачот. Во тој случај се врши раскинување на договорот во целост, каматата која е веќе исплатена се задржува од главнината и се пресметува камата со примена на каматна стапка по видување, за периодот од датумот на орочување /преорочување до датумот на повлекување на депозитот.


СКАЛЕСТ ДЕПОЗИТ за денари


3 месеци

6 месеци

12 месеци

24 месеци

36 месеци

од 100.000 до 1.000.000

0,05%

0.35%

1,10%

1,80%

2,10%

од 1.000.001 до 3.000.000

0,10%

0.45%

1,15%

1,85%

2,15%

над 3.000.001

0,15%

0.55%

1,25%

1,95%

2.25%