НАШ
Станбен кредит

за купување на недвижен имот-стан/куќа според доставен преддоговор за купопродажба


карактеристики

наменски:

  • за изградба (доградба) на индивидуални објекти со одобрение за градба и соодветен проект
  • за рефинансирање на станбени кредити во други Банки

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба, намален за износот на сопственото учество

25% сопствено учество / можност без учество со вредност на хипотека од 2/1, од кои задолжително предметот на купопродажба / за кредити за рефинансирање не е потребно сопствено учество

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 360 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • 1% на одобрениот износ
  • 0,0% за рефинансирање

Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата)
  • можност за вклучување најмногу еден кокредитобарател (член на потесно семејство)
  • старосна граница - максимум 75 години на денот на достасување на кредитот.За кокредитобаратели кои воедно се јавуваат како заложни должници нема лимит на старосна граница.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

меница и менична изјава, административна забрана на плата*/траен налог за пензионери, полиса за осигурување на недвижен имот винкулирана во корист на Банката и едно од понудените две опции:

1/ учество од минимум 25% и хипотека на стан или куќа (предметот на купопродажба), Доколку станот е во сопственост на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за републиката, до добивање на имотен лист на име на купувачот, по одобрување, а пред реализација на кредитот, кредитокорисникот/ците задолжително е да направат солемнизација на Договорот за кредит на нотар. По добивање на имотен лист, обврска на купувачот/ите е да воспостави хипотека на предметната недвижност во корист на Банката

2/ хипотека на недвижен имот во сооднос 2:1 од износот на кредитот, од кои задолжително предметот на купопродажба

3/ при рефинансирање на станбени кредити од други банки, како обезбедување се зема имотот кој бил предмет на купопродажба, или хипотека на друг недвижен имот во сооднос 2:1 со можност за продолжување на рокот на отплата, максимум до 360 месеци

каматни стапки

3,90% - Фиксна каматна стапка во првата година (годишно) во случај на редовна отплата, т.е. Најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на кредитот

5,00% - Фиксна каматна стапка во втората и третата година (годишно) во случај на редовна отплата, т.е. Најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на кредитот

1М Еурибор + 7,313 п.п., но не помала стапка од 6,95% променлива каматна стапка по третата година, доколку кредитокорисниците редовно ги сервисираат обврските по кредитот т.е. Најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на ануитетот

Променлива каматна стапка по третата година, составена од 1М Еурибор + 8 п.п, доколку кредитот не се отплатува редовно, т.е. Кредитокорисникот доцни со плаќање на еден или повеќе ануитети

останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.