Тарифа за физички лица
Безготовински плаќања во корист на други трансакциски сметки со користење на сервисот е-банкинг
 Тарифа
во Банката Износ по налог
  • 0 ден.
за коминтенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку КИБС
  • Налог внесен до 12 ч.
  • Налог внесен по 12 ч.
  • 0 ден.
  • 0 ден.
за коминтенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку МИПС Износ по налог
  • 100 ден.

Повеќе информации на следните телефони:

Физички лица: 047/207-562, 047/207-534, 047/207-561; 
Правни лица: 047/207-550, 047/207-632; 
Техничка поддршка: 047/207-502;
Или на е-пошта: ebank@stbbt.mk