Тарифна ставка Вид на услуга Основа за пресметка Висина на надоместокот
II  ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА    
1.
ГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ
   
1.1. Уплата во готово  Износ Без надомест до 12.00 часот по 12.00 часот - 50 ден.
1.2. Уплати во готово од правни лица кои немаат ТРС  во Банката Износ 0,5%, минимум 100 ден.
1.3. Уплата во готово кон сметките на Стопанска банка а.д. Битола Налог Без надомест
1.4. Уплата во готово  МКД кованици во износ над 1.000 денари Износ 1%
1.5. Исплата во готово Износ 0,40%, минимум 80 ден.
1.6. Исплата во готово од наменски сметки на овластени менувачници Износ Без надомест
2.
БЕЗГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ 
2.1. Безготовински плаќања во корист на други трансакциски сметки    
  во Банката Налог 25 ден. за налози до 10.000 денари, 35 ден. за налози над 10.000 денари
  кон комитенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку КИБС Налог 40 ден. за налози до 10.000 денари, 50 ден. за налози над 10.000 денари
 

кон комитенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку МИПС

Налог

250 ден.


2.2. Безготовински плаќања во корист на други трансакциски сметки со користење на сервисот е-банкинг     
  во Банката Налог 7 ден.  за налози до 10.000, 11 ден. за налози над 10.000 денари
  за комитенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку КИБС Налог 15 ден. за налози до 10.000 денари, 20 ден. за налози над 10.000 денари
  за комитенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку МИПС Налог 100 ден.
2.3. Обработка на налог ПП53 за плата    
  во банката -преку КИБС -преку МИПС налог налог налог 5 ден., 15 ден, 80 ден.
2.4. Обработка на налог ПП53 за плата  со користење на сервисот е-банкинг    
  во банката -преку КИБС -преку МИПС налог налог налог 4 ден., 12 ден, 60 ден.
2.5. Водење на ТРС     Без надоместок за наменски сметки на овластени менувачници
  Со промет 1-500.000,00 ден. Сметка 300 ден. месечно декурзивно
  Со промет 500.001,00-3.000.000,00 ден. Сметка 800 ден. месечно декурзивно
  Со промет над 3.000.000,00 ден. Сметка 1.100 ден. месечно декурзивно

Без активност во текот на месецот
Сметка
25 ден. месечно


Без долговен промет во период од две години (освен промет по основ на провизии)
Сметка
300 ден. месечно или до висина на расположливото салдо на сметката во случај салдото да е помало од 300 ден

2.6. Водење на сметка за куќен совет Сметка 100 ден. месечно декурзивно, за клиенти со над 100 сметки на влезови освен основната сметка
2.7. Индиректни учесници во МИПС   1.000,00 ден. месечно декурзивно
2.8 Сервисирање на наменска сметка за прилив по договори (ескроу сметка) Договор 6.000,00 ден. месечно антиципативно
2.8.1.

Провизија за СМС известување

*Пакет А вклучува *извршена трансакција со картичка , износ и местото каде е извршена трансакцијата *истекување на рокот на картичката и каде истата може да се подигне *доспеана камата на депозит *доспеан неплатен 


Пакет А 50,00 ден. месечно

2.9

Сервисирање на безбедна размена на податоци преку фајлови со Министерство за труд и социјална политика

Фајл
Ден.4.600,00 -задолжувањето ќе биде на крајот од секој месец

3.
ОТВОРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА
СМЕТКА

3.1. Отворање на ТРС Сметка Без надоместок
3.2. Отворање на ТРС со итна пратка Сметка 200 ден.
4.
ЗАТВОРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
Сметка

4.1 На барање на клиент Сметка 1.000 ден.
4.2По законски основСметка 1.000 ден. или до висина на расположливото салдо доколку во моментот на затворање на сметката има помалку расположливи средтсва

5.
КОМПЛЕТИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АЖУРИРАЊЕ И ПРОВЕРКА НА ПОДАТОЦИ ЗА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИК
 Основа за пресметка Висина на надоместокот
5.1Надомест за комплетирање документација за ажурирање на податоци
1 документ
256 ден.
5.2Надомест за проверка и вкрстување на податоци за вистински сопственик (иницијална проверка и при промена на податок)
Промена на податок за вистински сопственик 
200 ден.
6.
ДРУГИ РАБОТИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 
6.1. Испраќање извод по телефакс Страница 100 ден.
6.2. Користење исплати по документарни акредитиви Долговен промет 0.20%
6.3. Извршување на судски одлуки, задолжница и извршни решенија Судска одлука, задолжница, решение  или налог

1.200 ден. + 50 ден. од главница

500 ден. РДТ за физички лица


6.3.1. Извршување на налог од извршител Налог 1.200 ден. + 50 ден. од главница
6.3.2. Поднесено барање за извршување на задолжница   500 ден.
6.3.3.
Делумно извршување на решенија
Судска одлука, задолжница, решение  или налог
Ден. 50 за секоја делумна наплата

6.3.4Издавање копија од решение за присилна наплатаРешение,налог,извршна исправа100 ден. до 3 страни + 10 ден. за секоја наредна страна
6.4. Извршување на акцептен налог   1000 ден.
6.5. Издавање  преглед за состојбата на сметката  по денови-картица Преглед 300 ден.
6.6. Потврда  за солвентност Потврда 500 ден.
6.7. Печатење на извод Извод 20 ден.
6.8. Препис на извод од тековна година Извод 40 ден.
6.9. Препис на извод од мината година по завршна сметка Извод 150 ден.
6.9.1
Препис на изводи за клиенти кои имаат затворени сметки во банката или за кои е поведена стечајна постапка
Извод
3.000 ден.

6.10. Препис на извод од затворена сметка Извод 500 ден.
6.11. Препис на налог од тековна година Налог 150 ден.
6.12. Препис на налог од минати година по завршна сметка Налог 500 ден.
6.13. Пријава за блокада Налог 300 ден.
6.14. Пријава за деблокада Налог 300 ден.
6.15. Замена на оштетени банкноти (паричници) Вредност на банкнотата 10%, минимум. 50 ден. по банкнота
6.16. Надомест за изгубен клуч од фах    /  Надомест за користење на фах Клуч 200 ден. / 100 ден
6.17. Траен налог за пренос на сопствена сметка во др. домашна банка Налог 20 ден.
6.18. Издавање преглед за состојбата на сметката по денови-картица за месечен, тримесечен и годишен ДДВ обврзник по клиент-денарска и девизна сметка Картица по клиент за сметки 150 ден., освен од сметки без промет, и наменски сметки за овластени менувачници без надоместок
6.19. Извештаи по барање на клиент Извештај 200 ден. по страница
6.20.
Повлекување на налог од КИБС по барање на клиент
Износ по налог
Ден.100

7.
ЕЛЕКТРОНСКИ ДИГИТАЛНИ  СЕРТИФИКАТИ 
7.1. Депоненти на Банката    
  Сертификати на КИБС:    
  Верба К2 на 2 години Сертификат PKI токен 3.190 ден.
  Верба Про 2 на 2 години Сертификат PKI токен 3.390 ден.
  Верба К2 на 3 години Сертификат PKI токен 3.920 ден.
  Верба Про 2 на 3 години Сертификат PKI токен 5.710 ден.
7.2. Локална регистрациона канцеларија   на КИБС за сите останати баратели на сертификат
  Сертификати на КИБС:    
  Верба К2 на 2 години Сертификат PKI токен 3.390 ден.
  Верба Про 2 на 2 години Сертификат PKI токен 4.360 ден.
  Верба К2 на 3 години Сертификат PKI токен 3.920 ден.
  Верба Про 2 на 3 години Сертификат PKI токен 5.710 ден.
  Обновен сертификат на КИБС:    
  Верба К2 на 2 години Сертификат PKI токен 1.850 ден.
  Верба Про 2 на 2 години Сертификат PKI токен 3.120 ден.
  Верба К2 на 3 години Сертификат PKI токен 2.580 ден.
  Верба Про 2 на 3 години Сертификат PKI токен 4.370 ден.
7.3. Деблокада на сертификат Сертификат PKI токен 300 ден.  

Последна промена: 01.05.2021 г.

256 ден.