Кредит за рефинанс. за вработени во финан.институции, судство и останати прифатливи фирми за Банката

наменски – средствата се користат за затварање на обврски во други банки (10% од износот може да се искористи ненаменски)


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

согласно кредитната способност на Барателот за кредит

БЕЗ ЖИРАНТИ

- до 400.000,00 МКД / 6.500,00 ЕУР

СО 1 ЖИРАНТ - од 400.001,00 МКД / 6.501,00 ЕУР до 670.000,00 МКД / 11.000,00 ЕУР

СО 2 ЖИРАНТИ - од 670.001,00 МКД / 11.001,00 ЕУР до 920.000,00 МКД / 15.000,00 ЕУР

СО ХИПОТЕКА на недвижен имот во сооднос од најмалку 2/1 за износи над 15.001,00 ЕУР

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит - 1%

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 95 месеци

услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата) на барателот и жирантите
  • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот

каматни стапки

денарски кредит со девизна клаузула - 6,99% фиксна за првата година / 1М Еурибор + 8,00 п.п. променлива за останатиот период

*11,12% СВТ за износ на кредит од 920.000 МКД, фиксна каматна стапка во првата година 9,77% и променлива каматна стапка по првата година (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п.), рок на отплата 95 месеци, провизија за одобрен кредит 1,00%     

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

денарски кредит - 9,50% фиксна за првата година /референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п. променлива за останатиот период

*8,02% СВТ за износ на кредит од 15.000 ЕУР, фиксна каматна стапка во првата година 6,99%, и променлива каматна стапка по првата година  (1М Еурибор + 8,00 п.п.. ), рок на отплата 95 месеци, провизија за одобрен кредит 1,00%     

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

*Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

** Еден жирант може да се замени со солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули потпишан од страна на барателот доколку поседува имот на свое име, или со друг гарант платец кој поседува имот на свое име